Kole­jna gen­er­acja Nexusa 7 zbliża się coraz więk­szymi krokami. Wcześniej mieliśmy okazję oglą­dać go na ama­tors­kich fotkach, a teraz znany i lubiany @evleaks przed­stawia ren­der pra­sowy z tym tabletem. Na dokładkę nowy Nexus 7 trafił już do pewnej gazetki sklepowej.

Pier­wszy Nexus 7 zaprezen­towany ponad rok temu stał się jed­nym z najpop­u­larniejszych i najbardziej lubianych tabletów na całym rynku. Dzięki sporej mocy i — przede wszys­tkim — świet­nej cenie stał się wielkim hitem. Czy druga gen­er­acja tego tabletu powtórzy ten sukces?

Jest to możliwe, gdyż specy­fikacja urządzenia nie zawodzi na żad­nej linii. Mówiliśmy o niej co nieco w poprzed­nim wpisie na temat tego urządzenia, choć tak naprawdę jeszcze nie wiemy o niej wszys­tkiego. Tym razem nie będziemy się jed­nak nią zaj­mować, lecz samym wyglą­dem zewnętrznym.

Nowy Nexus 7 otrzyma wyświ­et­lacz o niezmienionej, sied­miocalowej, przekąt­nej. Urządze­nie będzie się odz­naczać zadzi­wia­jąco dużymi ramkami wokół ekranu. Jedni uważają to za dobre rozwiązanie, lecz malkon­tentów też nie brakuje. Duże ramki powodują gorsze wraże­nie wiz­ualne i mogą utrud­niać sterowanie w niek­tórych grach, lecz dzięki nim tablet będzie wygod­niejszy w korzys­ta­niu w pozy­cji hory­zon­tal­nej (zwłaszcza przy oglą­da­niu filmów), a dodatkowo więk­sza obu­dowa pomieści więk­szą baterię.

Dość zaskaku­jąca jest także pozy­cja oko tyl­nego aparatu. Miejmy nadzieję, że pod­czas robi­enia zdjęć nie będziemy mieli prob­lemu z pal­cami zakry­wa­ją­cymi obiek­tyw. Tablet otrzyma też dwa głośniki — po jed­nym na górze i dole.

Via

Ciekawe? Podziel się!