HTC podobno pracuje nad nowym smart­fonem o nie­ofic­jal­nej nazwie Zara. Niestety, obec­nie nie wiemy o nim prawie nic, a to, co już wiemy wcale nie napawa optymizmem…

HTC jest znane z tego, że bardzo ceni sobie wysoką jakość swoich urządzeń. Robi to lep­iej od np. Sam­sunga czy LG, gdyż oprócz dopieszc­zonego software’u i zas­tosowa­niu najszyb­szych pro­ce­sorów sto­suje też naprawdę ele­ganckie obu­dowy wyko­nane ze świet­nej jakości mate­ri­ałów. Robi tak nawet pomimo tego, że zas­tosowanie tańszego plas­tiku na pewno spowodowałoby zwięk­sze­nie zysków.

Niestety, niedługo ta tak­tyka może się zmienić. Mówi się, że HTC pracuje nad kole­jnym smart­fonem, który został na chwilę obecną ochrzc­zony jako Zara. Nie zas­taniemy w nim ani poli­węglanu, ani alu­minium ani też har­towanego szkła, lecz właśnie plas­tik. Czy to zapowiedź złych zmian?

HTC bardzo by straciło w oczach wielu doty­chcza­sowych klien­tów, gdyby pewnego dnia postanow­iła całkowicie prze­jść na plas­tik. Spora część osób ceni tę firmę za bardzo dobrze wyko­nane smart­fony, co wyróż­nia ją od kore­ańs­kich rywali. Upod­ab­ni­a­jąc się do nich, firma przes­tałaby ofer­ować pier­wiastek czegoś wyjątkowego, choć na pewno poz­woli zmniejszyć cenę ofer­owanych smart­fonów. Czy spowodowałoby to wzrost, czy też spadek pop­u­larności marki — tego nie jestem w stanie przewidzieć.

Na szczęś­cie, do takiej sytu­acji na razie jeszcze nam bardzo daleko i miejmy nadzieję, że są one tylko błęd­nym wyciąg­nię­ciem pochop­nych wniosków przez sza­lonego redaktora ;)

Niestety, infor­ma­cje na temat HTC Zara są bardzo nie­jasne i — poza mate­ri­ałem obu­dowy — wiadomo tylko tyle, że ma trafić do ogól­noświa­towej sprzedaży we wrześniu.

Via

Ciekawe? Podziel się!