Każdy posi­adacz samo­chodu wie, że auta wyma­gają sporej uwagi. A to trzeba wymienić olej, a to klocki hamul­cowe się starły, a to należy wykonać przegląd tech­niczny… Tego jest mnóstwo. Aby łatwiej to było oga­r­nąć, pow­stała aplikacja Pit­Stop dla smart­fonów z Win­dows Phone 8.

Pit­Stop to coś w rodzaju rozbu­dowanego dzi­en­niczka dla właś­ci­cieli samo­chodów. Użytkownik dzięki niemu ma możli­wość zan­otowa­nia wszys­t­kich infor­ma­cji, takich jak wymi­any części, zaplanowane przeglądy tech­niczne czy wiz­yty na stacji ben­zynowej. Można do nich ustawić datę, prze­bieg i — oczy­wiś­cie — nazwę. Bez prob­lemu można poprosić aplikację, by co jakiś czas wyświ­et­lała nam powiadomienia o koniecznych wydatkach czy np. kontrolach.

Aplikacja wys­tępuje w dwóch wer­s­jach — dar­mowej i kosz­tu­jącej 8,99 zł. Różnią się one tym, że w apce płat­nej możemy zarządzać dowolną iloś­cią pojazdów, gdy w jej dar­mowym odpowied­niku wys­tępuje ogranicze­nie do jednego.

 

Poniżej przy­taczam opis aplikacji od dewelopera:

Aplikacja PITSTOP pomaga zarządzać ter­mi­nami wymi­any części, ter­mi­nami dokony­wanych przeglądów tech­nicznych w samo­chodach, moto­cyk­lach i innych pojaz­dach mechanicznych.

PITSTOP przelicza i sumuje koszty związane z obsługą tech­niczną pojazdów w opar­ciu o kalen­darz, prze­bieg lub czas pracy.

Moduł przy­pom­nień pil­nuje ważnych dla użytkown­ika ter­minów np. daty opłaty ubez­pieczeń czy przeglądów tech­nicznych istot­nych z punktu widzenia bez­pieczeństwa ruchu drogowego.

Wygodny w uży­ciu moduł ustaw­ień para­metrów aplikacji umożli­wia wprowadze­nie dowol­nej ilości pojazdów i przy­pom­nień — w wer­sji bezpłat­nej maksy­mal­nie jeden pojazd na użytkownika.

Czytelny i prosty wygląd ekranu ułatwia szy­bką edy­cję i wprowadzanie danych.

PITSTOP w połącze­niu z opro­gramowaniem EBR-IT klasy SaaS dla Win­dows 8 pozwala zdal­nie zarządzać flotą pojazdów w rozpros­zonych lokalizacjach.

 

 
Pit­stop — wer­sja darmowa

Pit­stop — wer­sja pełna, 8,99 zł

Ciekawe? Podziel się!