Posi­adacze Win­dows Phone’ów 8 z 512 MB RAM-u mogą czuć się dotknięci tym, że niek­tóre topowe gry są niekom­paty­bilne z ich tele­fon­ami z powodu zbyt słabej specy­fikacji. Czy rzeczy­wiś­cie jest to prob­lem na dużą skalę? Okazuje się, że nie do końca…

Gry takie, jak Halo: Spar­tan Assault czy Mass Effect: Infil­tra­tor są zde­cy­dowanie jed­nymi z naj­ciekawszych w całym Win­dows Phone Mar­ket­place. Prob­lem w tym, że są one dostępne wyłącznie dla posi­adaczy smart­fonów z co najm­niej 1 GB pamięci RAM. Rafe Bland­ford ze strony AllAboutWin­dows­Phone postanowił sprawdzić, w jakim stop­niu sys­tem Win­dows Phone 8 jest rzeczy­wiś­cie zfrag­men­towany i jaki odsetek gier i aplikacji nie zadzi­ała na słuchawkach z mniejszą iloś­cią pamięci operacyjnej.

W tym celu prze­badano aż 149,078  akty­wnych aplikacji sklepu Win­dows Phone 8. Okazało się, że tylko 331 z nich nie jest kom­paty­bilna z urządzeni­ami posi­ada­ją­cymi mniej niż 1 GB RAM-u. Jeśli statystyki zawęz­imy tylko do gier, to otrzy­mamy 65 niedzi­ała­ją­cych na 17 029 wszys­t­kich pozycji.

Odsetek co prawda jest mikroskopi­jny, lecz to wcale nie oznacza, że prob­lem nie ist­nieje. Powo­dem jest to, że wśród tego malutkiego ułamka zna­j­dują się naj­ciekawsze i najbardziej efek­towne wiz­ual­nie gry na całej plat­formie, jak np. Halo: Spar­tan Assault., FIFA 13, N.O.V.A. 3, Tiger Woods 12, Mass Effect: Infil­tra­tor, The Amaz­ing Spider-Man, Crack­ing Sands, Ger­bil Physics, MONOPOLY, Rocket Riot, czy The Sims 3.

Sprawa z urządzeni­ami wyposażonymi w 256 MB RAM-u z sys­te­mem Win­dows Phone 7 prezen­tuje się gorzej, niż w powyższym przy­padku. Co prawda, wciąż niekom­paty­bilne aplikacje stanowią bardzo mały odsetek, lecz w porów­na­niu z tele­fon­ami z 512 MB pamięci oper­a­cyjnej na WP8 już tak kolorowo nie jest.

Via

Ciekawe? Podziel się!