Jeśli posi­ada­cie smart­fona od HTC z sys­te­mem Win­dows Phone 8, to może­cie go zak­tu­al­i­zować do najnowszej wer­sji sys­temu oznac­zonej kodem GDR2. Aktu­al­iza­cja jest dostępna w Polsce.

Parę dni infor­mowal­iśmy Was o pier­wszej na świecie dostęp­ności pro­cesu aktu­al­iza­cyjnego dla niemiec­kich posi­adaczy Sam­sunga ATIV S, a już teraz update GDR2 został udostęp­niony Polakom. Z tym, że nie dla Sam­sunga, a dwóch smart­fonów od HTC: 8S oraz 8X.

Aktu­al­iza­cja trafiła wczo­raj wiec­zorem do mieszkańców Pol­ski, Holandii, Włoszech, Czech, Tur­cji i Słowacji i można ją pobrać z poziomu tele­fonu (Over-The-Air). Update posi­ada oznacze­nie 8.0.10327.77, a więc takie same, jak Nokia Lumia 925 i Sam­sung ATIV S — jest to ten sam build systemu.

Aktu­al­iza­cja GDR2 nie wprowadza dużych zmian, lecz zaw­iera całkiem sporo małych udo­god­nień. Wśród nich są m.in.: licznik trans­feru Data Sense, radio FM, usprawnienia przeglą­darki inter­ne­towej, popraw­iono dzi­ałanie aplikacji wyko­rzys­tu­ją­cych łączność VoIP i możli­wość otwar­cia ulu­bionej aplikacji fotograficznej poprzez wciśnię­cie spustu migawki w dowol­nym momencie.

Co może dzi­wić, funkcja Data Sense jest niedostępna w smart­fonach HTC. Na tą chwilę jed­nak trudno powiedzieć, czy to chwilowy prob­lem, który zostanie załatany kole­jną łatką, czy kryje się za tym coś innego.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!