Dzięki udostęp­nie­niu wyników sprzedaży Nokii za drugi kwartał wiemy, że sprzedaż smart­fonów tej firmy idzie coraz lep­iej. Udało się jej prze­go­nić amerykańskie Black­Berry samymi Lumi­ami.

Nokia właśnie udostęp­niła swoje wyniki sprzedaży i raporty budże­towe za drugi kwartał 2013 roku. Może­cie je zobaczyć pod tym linkiem. Te infor­ma­cje poz­woliły redak­torom The Verge stworzyć dwa intere­su­jące wykresy.

Na pier­wszym widz­imy sprzedaż smart­fonów Nokia Lumia zarówno na tere­nie Ameryki Północ­nej, jak i ogól­noświa­tową. Wyraźnie widać, że ogól­nie Finom idzie coraz lep­iej, a wzrost pop­u­larności ich urządzeń staje się coraz więk­szy. W prze­ci­wieńst­wie do całego świata, możemy zauważyć sta­gnację w Ameryce. Tamte­jszy rynek pro­dukty Nokii przyjął chłodno, a liczba sprzedanych pro­duk­tów od ponad roku oscy­luje w grani­cach 500 tys. egzemplarzy.

Ciekawie się robi, gdy na ten wykres naniesiemy dodatkowo wyniki sprzedaży tele­fonów Black­Berry. Choć w Europie Jeżyna nie zyskała pop­u­larności, ma od wielu lat rzesze fanów w Stanach Zjed­noc­zonych. Tyle że co z tego, skoro firma radzi sobie z roku na rok coraz gorzej, a jej pro­dukty nie zach­wycają aż tak bardzo. Rezul­tat jest taki, że Nokia tego kwartału prze­go­niła Black­Berry pod wzglę­dem sprzedanych urządzeń nawet, gdy jako pro­dukty Nokii weźmiemy wyłącznie smart­fony Lumia. A doda­jmy, że pod koniec 2011 roku Black­Berry miało lep­sze wyniki od Nokii aż o 1400%…

Via

Ciekawe? Podziel się!