Nexus 7 drugiej gen­er­acji już ist­nieje, czego dowo­dem są nowe zdję­cia i filmik. Tablet zapowiada się obiecu­jąco, jest duża szansa na to, że stanie się najlep­szym sied­miocalowym Androi­dem na rynku.

Plotki głoszą, że nowy Nexus 7 ma zostać zaprezen­towany już 24 lipca na kon­fer­encji Google’a. Nie musimy jed­nak czekać do tego dnia, jeśli chcemy się dowiedzieć co nieco o tym urządze­niu. To wszys­tko za sprawą dużego wycieku ukazu­ją­cych ten tablet.

Nie wiadomo, czy prezen­towany Nexus 7 jest pro­to­typem, czy już pro­duk­tem final­nym. Raczej wąt­pię, by jego specy­fikacja do czasu pre­miery zdążyła się zmienić, lecz jest to jak najbardziej możliwe.

W prze­ci­wieńst­wie do poprzed­nika, Nexus 7 drugiej gen­er­acji otrzyma tylny aparat cyfrowy, o rozdziel­czości 5 Mpix. Bardzo intere­su­jąco prezen­tuje się wyświ­et­lacz o przekąt­nej 7″ i rozdziel­czości  1920×1200 pik­seli. Co do pamięci RAM nie jesteśmy pewni, lecz będzie jej 2 lub nawet 4 GB. Możemy się spodziewać w sprzedaży wer­sji o dwóch pojem­noś­ci­ach: 16 i 32 GB. Dodatkową zaletą będą dwa głośniki, które zapewnią lep­szy dźwięk. Cała specy­fikacja zna­j­duje się na jed­nym ze zdjęć.

Jeśli cena nowego Nexusa 7 będzie podobna do tej, w jakiej był ofer­owany jego poprzed­nik, to możemy liczyć na sporą pop­u­larność tego tabletu.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!