Cyjan (tudzież błękit) był kolorem, który stał się cechą charak­terysty­czną dla Nokii N9 i Win­dows Phone’ów pier­wszej gen­er­acji tego samego pro­du­centa. Jego nowe smart­fony już nie są ogóln­o­dostępne w tym kolorze. Szkoda, gdyż w tym kolorze Lumia 1020 prezen­tuje się bardzo nietuzinkowo.

Nokia Lumia 1020 zade­bi­u­towała w trzech kolorach: czarnym, białym i żół­tym. Co prawda początkowe prze­cieki z linii pro­duk­cyjnej prezen­towały tego smart­fona w czer­wieni, lecz taka wer­sja kolorysty­czna final­nie nie została przed­staw­iona. Jakby tego było mało, inter­nauta korho­den, będący użytkown­ikiem por­talu społecznoś­ciowego Red­dit, opub­likował prze­r­o­bione w pro­gramie graficznym ren­dery nowej Nokii przed­staw­ia­jące ją w cyjanowym kolorze.

Cyjan był kolorem charak­terysty­cznym dla m.in. Nokii N9 i Nokii Lumia 800. Teraz jed­nak Nokia postanow­iła ode­jść od niego na korzyść żółci. Czy jed­nak nowy kolor rzeczy­wiś­cie bardziej pasuje do Lumii 1020? Oso­biś­cie uważam, że jest w porządku, lecz cyjanek prezen­tuje się jeszcze bardziej interesująco.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!