Jeśli oszczęd­ność nie jest Twoją mocną stroną, być może powinieneś sko­rzys­tać z aplikacji Mon­ey­Zoom. Dzięki niej zarządzanie włas­nym budżetem stanie się dużo prostsze.

Mon­ey­Zoom to jedna z tych aplikacji, która pomaga w oga­r­nię­ciu swo­jego budżetu. To, co wyróż­nia ją od innych pro­gramów tego typu to przede wszys­tkim ciekawy inter­fejs i prosta obsługa. Kon­trolowanie swoich wydatków za jej pomocą jest proste i przyjemne.

Aplikacja współdzieli konto ze stroną inter­ne­tową Mon­ey­Zoom, która pozwala na aktu­al­i­zowanie wydatków i przy­chodów nie tylko z poziomu smart­fona i tabletu, lecz także poprzez przeglą­darkę inter­ne­tową. Oczy­wiś­cie, zapisane dane automaty­cznie się syn­chro­nizują, choć tutaj należy dodać, że ta funkcja dzi­ała kapryśnie i syn­chro­niza­cja między urządzeni­ami nie zawsze kończy się powodzeniem.

To, co w Mon­ey­Zoom mi się spodobało to możli­wość nałoże­nia sobie maksy­mal­nego lim­itu wydatków. Osoby, które nie potrafią się kon­trolować na zaku­pach powinny być z takiej opcji zad­owolone :) Nasze wydatki możemy sor­tować w wielu kat­e­go­ri­ach, jak np. auto, zakupy, czy rachunki i oznaczać je tagami oznacza­ją­cymi np. miejsce zakupu. Dzięki temu w późniejszym cza­sie możemy sor­tować swoje wydatki według tych danych i pod­sumować je wszys­tkie ze sobą.

Na chwilę obecną wszys­tkie dane należy wklepy­wać odręcznie, lecz twórcy zapew­ni­ają, że w przyszłości Mon­ey­Zoom otrzyma możli­wość pod­pię­cia się pod nasze konto bankowe, co poz­woli na automaty­czne dodawanie danych.

Mon­ey­Zoom jest dostępny na plat­for­mach: Win­dows Phone, Android, iOS oraz na każdym kom­put­erze za sprawą strony inter­ne­towej. Korzys­tanie z usługi na szczęś­cie jest darmowe.

Mon­ey­Zoom — Win­dows Phone Download

Mon­ey­Zoom — Android Download

Mon­ey­Zoom — iOS Download

Ciekawe? Podziel się!