Nie wiem, czy Lehmann LA300 jest naj­droższym i najdzi­wniejszym akce­so­rium dla smart­fona, ale z pewnoś­cią w obu tych kat­e­go­ri­ach pla­suje się bardzo wysoko. Poz­na­j­cie lata­jącego drona stwor­zonego z myślą o Nokii Lumia 1020.

Tego chyba jeszcze nie było — firma Lehmann stworzyła drona, czyli bez­za­ło­gowy statek powi­etrzny, będącego akce­so­rium dla Lumii 1020. Jego głównym zas­tosowaniem będzie umożli­wie­nie wykony­wa­nia zdjęć z powietrza.

Lehmann LA300 z pewnoś­cią nie jest zabawką dla każdego. Być może prezen­tuje się bardzo zachę­ca­jąco, lecz  jego cena skutecznie odstrasza. Za możli­wość wzbi­cia swo­jego smart­fona w powi­etrze będziemy musieli zapłacić 4,990€ (ponad 21 tys. zł!). Dodatkowo, do kon­trolowa­nia dronem konieczne jest posi­adanie tabletu z sys­te­mem Win­dows 8 i zain­stalowaną spec­jalną aplikacją. Nie zapom­i­na­jmy też o Lumii 1020, która swoje też będzie kosztować.

Cena jed­nak jest uza­sad­niona — Lehmann LA300 to naprawdę porządny sprzęt mający niewiele wspól­nego z tan­imi helikopterkami RC. Może się wznieść na wysokość 100 m, a jego zasięg wynosi aż 15 kilo­metrów. Pręd­kość lotu wynosi do 80 km/h, a wia­try rzędu 35 km/h nie są mu straszne. Niestety, nie ustrzeżono się najwięk­szej wady urządzeń tego typu — czasu pracy na jed­nym cyklu aku­mu­la­tora, który wynosi do 30 minut.

Dron jako akce­so­rium dla smart­fona to pomysł niesamowicie ciekawy. Tylko czy wart tak wysok­iej ceny? Z pewnoś­cią nie. Oso­biś­cie kupiłbym go z wielką chę­cią… gdy­bym wygrał w dużego lotka ;)


Ciekawe? Podziel się!