HTC One dostępny jest w dwóch odmi­anach: stan­dar­d­owej, czyli z nakładką HTC Sense 5 oraz Google Edi­tion, czyli z czystym Androi­dem AOSP jak w Nexusach. Mody­fikacja stwor­zona przez MoDaCo pozwala korzys­tać ze smart­fona zaw­ier­a­jącego obie wer­sje jed­nocześnie, pomiędzy którymi możemy się przełączać poprzez odpowied­nią aplikację.

MoDaCo.SWITCH prezen­tuje się nad wyraz intere­su­jąco i z pewnoś­cią jest to jeden z naj­ciekawszych mod­der­s­kich pro­jek­tów ostat­nich tygodni. Pozwala on na proste i wygodne (jedyną przeszkodą jest reboot) przełączanie się pomiędzy Androi­dem AOSP z HTC One Google Edi­tion i Androi­dem z nakładką Sense 5 z tego zwykłego HTC One.
 

 

Jaki w tym sens? Wiele osób nie może zde­cy­dować się, która wer­sja sys­temu jest lep­sza. Niek­tórzy mogą chcieć zas­makować czys­tego Andka po raz pier­wszy, choć nie są pewni, czy zechcą z nim pozostać na dłużej. Są też tacy (a ja do nich należę), których zatrzy­mują niek­tóre z funkcji zawartych w sys­te­mowej nakładce niedostępne dla Androida AOSP. Z pomocą MoDaCo.SWITCH będziemy mogli wybierać odpowied­nią wer­sję sys­temu zależnie od naszych potrzeb.

Mody­fikacja na tę chwilę nie jest jeszcze pub­licznie dostępna, lecz jeśli wszys­tko pójdzie zgod­nie z planem powinna być gotowa do ściąg­nię­cia za jakiś czas. Należy jed­nak uważać, bo aby cieszyć się z MoDaCo.SWITCH konieczna jest insta­lacja nie­ofic­jal­nego ROM-a i odblokowanie boot­load­era, co wiąże się z ryzykiem i w nieod­powied­nich rękach może być przy­czyną bezpowrot­nego uszkodzenia smartfona.

Via

Ciekawe? Podziel się!