Motorola jakiś czas temu odcięła się od Europy i postanow­iła zająć się wyłącznie Stanami Zjed­noc­zonymi. Wyjątkiem od tej strate­gii ma być szyku­jący się X Phone, który ma trafić do sprzedaży ogól­noświa­towej, choć Amerykanie otrzy­mają pro­dukt lep­szej jakości.

Moto X ma być pier­wszym smart­fonem stwor­zonym w poważnej współpracy Google’a i Motoroli (co może dzi­wić zważy­wszy, że Motorola jest włas­noś­cią firmy Google od prawie dwóch lat)Okazuje się, że — w prze­ci­wieńst­wie do innych nowych mod­eli Motoroli, które są przez­nac­zone na rynek amerykański — nowy tele­fon trafi on do między­nar­o­dowej dys­try­bucji, lecz Stany Zjed­noc­zone otrzy­mają jego lep­sza wer­sję. Przy­na­jm­niej pod wzglę­dem wykonania

X Phone był już obiek­tem wielu prze­cieków, dzięki czemu mogliśmy się dowiedzieć, jak będzie wyglądać.Na najnowszych zdję­ci­ach wyraźnie widać różnice w kon­strukcji wzglę­dem poprzed­nich. Okazuje się, że Moto X będzie ofer­owana w nieco innej wer­sji dla rynku amerykańskiego i w innej dla pozostałych rynków.

Różnice nie są wielkie, choć wielu osobom nie spodoba się to, że Amerykanie otrzy­mają smart­fona wyko­nanego z lep­szej jakości mate­ri­ałów (dobry, solidny plas­tik lub poli­węglan), nato­mi­ast reszta świata będzie zmus­zona do kon­taktu z kiep­skim i niezbyt atrak­cyjnym wiz­ual­nie tanim plas­tikiem. Dodatkowo, głośnik w wer­sji dla USA zostanie umieszc­zony po prawej stronie obu­dowy, a dla nie-USA po lewej. Za tą kos­me­ty­czną zmi­anę ma odpowiadać to, że ta nasza wer­sja otrzyma dwa sloty na karty SIM, co spowodowało konieczność przemieszczenia głośnika.

Wer­sja USA:

Wer­sja międzynarodowa:

Oso­biś­cie mam mieszane odczu­cia co do tego smart­fona. Mam jed­nak cichą nadzieję, że posi­ada on jakiegoś asa w rękawie — w końcu pow­stawał we współpracy Motoroli i Google’a.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!