Już za parę minut rozpocznie się kon­fer­encja Nokii, na której ujrzymy długo wyczeki­waną Lumią 1020. W rozwinię­ciu newsa zna­jdziecie link do kon­fer­encji oraz naszą relację na żywo. Zapraszamy!

16:54 Na chwilę obecną kon­fer­encja się jeszcze nie zaczęła. Aby umilić czas, orga­ni­za­torzy pokazują zapęt­lone sla­jdy ze zdję­ci­ami, które praw­dopodob­nie zostały wyko­nane smart­fonem, na którego wszyscy dzisiaj czekamy.

16:56 Spiker powiedział, że kon­fer­encja rozpocznie się za 4,1 minuty

16:57 Wyświ­et­lane sla­jdy zmieniły się — przed­staw­iają teraz różne smart­fony Nokia Lumia

17:00 syg­nał Nokia Tune właśnie rozpoczął odliczanie ostat­nich sekund przed konferencją!

17:01 Start! Rozpoczyna się prezen­tacja na temat his­torii fotografii oraz jej upowszech­nie­niu za sprawą tele­fonów komórkowych

17:02 Wita nas nie kto inny jak Stephen Elop!

17:04 Nokia posi­ada aż 450 paten­tów doty­czą­cych aparatów w tele­fonach. Wow!

17:06 Właśnie trwa krótka lekcja his­torii aparatów w Nokiach

17:07 Efek­towna wideo-prezentacja zapowiedzi­ała Lumię 1020

17:08 Nokia Lumia 1020 już ofic­jal­nie zaprezen­towana! Potwierdz­iły się infor­ma­cje na temat dostęp­nych kolorów obu­dowy: żółtego, białego i czarnego.

17:10 Na scenę wes­zli Kristina Björknäs oraz Juka Alakarhu — pra­cown­icy Nokii, którzy pra­cow­ali nad Lumią 1020

17:12 Pomimo przed­staw­ienia gości dalej prze­mawia pan Elop ;) Opowiada oczy­wiś­cie na temat aparatu w L1020. Wspom­niał m.in. o over­sam­plingu zdjęć pięciomegapikselowych

17:13 Kristina zaczęła mówić na temat niezwykłej ostrości obrazów w nagry­wanych fil­mach — przy okazji stwierdzam, że jej ang­iel­ski nie jest zbyt dobry ;)

17:15 Opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu (OIS) znana z Lumii 920 otrzy­mała sporo udoskonaleń — Lumia 1020 posi­ada OIS 2 gen­er­acji która podobno radzi sobie jeszcze lepiej!

17:17 Stephen porów­nał zdję­cia wyko­nane w ciem­nym pomieszcze­niu przez Galaxy S4, iPhone’a 5 i Lumię 1020 — krótko mówiąc Lumia zmi­ażdżyła rywali, którzy nie potrafili wykonać nawet ostrej fotki na której dałoby się rozpoz­nać twarz

17:19 …a teraz pokazuje, że dzięki wielkiej rozdziel­czości zdjęć można podglą­dać swoich sąsi­adów przez okna ;)

17:21 Odbyła się próba aparatu w prak­tyce — Juha pokazał nam, że zdję­cia można… pom­niejszać nawet po ich zrobieniu!

17:23 Aparat w Lumii 1020 pozwala na odszukanie igły w stogu siana — dosłownie, bo nawet taki test się odbył

17:24 Omaw­iane jest dzi­ałanie aplikacji Nokia Cam­era Pro

17:25 Funkcja man­u­al­nego ustaw­ia­nia ostrości dzi­ała po prostu super!

17:27 Lumia 1020 pozwala także na zabawy z długim cza­sem naświ­et­la­nia zdjęć — czegoś takiego nie zna­jdziecie w innych smartfonach

17:28 Nokia Rich Record­ing poz­woli na świetne odw­zorowanie dźwięku w nagry­wanych filmikach

17:30 Kristina uwiel­bia kwiaty — już któryś raz z rzędu o nich mówi. Tym razem przy przed­staw­ia­niu aplikacji nawigacyjnej

17:33 Teraz Stephen zaczął mówić o zestawie dewelop­er­skim plat­formy Win­dows Phone 8, aplikac­jach i udostęp­ni­a­niu zdjęć. Okazuje się, że wiele z aplikacji będzie mogło korzys­tać z dobrodziejstw PureView.

17:34 Hip­sta­matic poz­woli na upload fotek na Insta­grama — i kto mówił, że Win­dows Phone i Insta­gram nie chodzą w parze?

17:35 Nokia Lumia 1020 pow­stawała we współpracy z JBL i Monster

17:36 Poin­for­mowano także o fotograficznym gripie z aku­mu­la­torem 1020 mAh i dwustop­niowym spustem migawki

17:36 Właśnie pojawił się Ralph De La Vega — CEO sieci AT&T, w której Lumia pojawi się najszy­b­ciej. Żałuję, że nie mieszkam w Stanach ;)

17:39 “Lumia 1020 to najlep­szy Win­dows Phone wszechcza­sów i smart­fon z najlep­szym aparatem wszechcza­sów” — tak twierdzi Ralph, choć nie jest to niczym nowym i niespodziewanym

17:40 Lumia 1020 trafi do Europy jeszcze w tym kwartale

17:41 Cena gripu wyniesie 79$

17:42 Właśnie teraz rozpoczął się panel dyskusyjny z widzami — tego nie było pod­czas kon­fer­encji na której została pokazana Lumia 920! Juha mówi o oversamplingu

17:45 Dwa pyta­nia na temat zagranicznych rynków sprzedaży — dla nas nic ciekawego…

17:47 Pani redak­tor spy­tała, czym się wyróż­nia Lumia 1020 na tle iPhone’a 5 i, cytuję, “Sam­sunga 4″ nie licząc aparatu. Odpowiedź Elopa: audio, sys­tem Win­dows Phone , tech­nolo­gia ekranu i bezprze­wodowe ładowanie.

17:50 Stephen Elop przyz­naje otwar­cie, że Win­dows Phone 8 nie jest bezpośred­nią konkurencją dla Androida i nigdy mu nie dorówna pop­u­larnoś­cią. Jest to trzeci sys­tem, dzięki któremu klienci mogą mieć alter­natywę i jed­nocześnie wcale nie musi być staw­iany jako gorszy.

17:52 Kon­fer­encja dobiegła końca! Mam nadzieję, że jesteś­cie zadowoleni :)

Jak moje wraże­nia? Podobało mi się! Nokia znana jest ze skrom­nych kon­fer­encji, lecz mają swój urok. Trzeba też dodać, że obyło się bez wpadek, co się ceni :) Wielkim nieobec­nym jest Microsoft — spodziewałem się cho­ci­ażby Joe’a Belfiore’a (nie mówiąc już o Ste­vie Ballmerze). Jak się spodziewałem, więk­szość czasu obe­j­mowało przed­staw­ie­nie funkcji fotograficznych. Szkoda, że nie zaprezen­towano nieco więcej w kwestii software’u, a liczyłem na dużą ilość nowych aplikacji stwor­zonych z myślą o Lumii 1020. Suma sumarum, Lumia 1020 mnie zach­wyciła. Naprawdę chci­ałbym, aby odniosła spory sukces pod wzglę­dem sprzedaży.

Ciekawe? Podziel się!