Nokia na nowo ustala ceny dla swo­jej naw­igacji samo­chodowej z mapami całego świata. Czy ponad 15 € to dobry deal?

Spoko­jnie — jeśli boicie się, że w Waszych Win­dows Phonach zabraknie dar­mowej naw­igacji, to przes­tań­cie. Będzie ona dar­mowa tak samo, jak zawsze. Infor­ma­cja doty­czy licencji Nokia HERE Drive+. Plus przy nazwie oznacza możli­wość naw­igacji po całym świecie, nato­mi­ast dar­mowy odpowied­nik pok­ieruje nas wyłącznie po ter­e­nach naszego kraju.

Posi­adacze smart­fonów: Nokia Lumia 928, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 822, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 810 i Nokia Lumia 620 mają o tyle dobrze, że licencję Nokia HERE Drive+ otrzy­mują w prezen­cie razem z kup­nem tele­fonu. Tak dobrze nie mają użytkown­icy Lumii 720, 521 oraz 520 — ci — jeśli potrze­bują naw­igacji dla całego świata — muszą wydać 15,49 €.

To samo tyczy się wszys­t­kich urządzeń z Win­dows Phone nie będą­cych wypro­dukowanych przez Nokię. Aby sko­rzys­tać z usługi Nokia HERE Drive+, posi­adacz musi najpierw pobrać aplikację HERE Drive w lokalnej wer­sji z mar­ketu, a następ­nie uiś­cić opłatę w wysokości wyżej wspom­ni­anych 15,49 €. Prob­lem w tym, że doty­czy to wyłącznie Stanów Zjed­noc­zonych, Meksyku, Kanady, Wielkiej Bry­tanii, Francji, Niemiec, Włoszech i Hiszpanii.

Reszta świata (w tym Pol­ska) zna­j­duje się w gorszej sytu­acji, gdyż użytkown­icy nie-Nokii za HERE Drive+ zapłacą ekwi­wa­lent 34,99 €. To już całkiem drogo, zwłaszcza jak na nasze warunki.

Via

Ciekawe? Podziel się!