Jest kole­jny powód, by czekać na aktu­al­iza­cję Nokia Amber — poz­woli ona na parowanie smart­fona z innymi urządzeni­ami za pomocą Blue­tooth 4.0.

Już jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że pakiet Nokia Amber zaw­ierać będzie  radio FM i możli­wość wyświ­et­la­nia godziny na wyłąc­zonym ekranie (dla ekranów AMOLED). Teraz wyszło na jaw to, że posi­adac­zom smart­fonów: Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620 i Nokia Lumia 720 wraz z aktu­al­iza­cją zyskają możli­wość komu­nikacji za pomocą stan­dardu Blue­tooth 4.0 LE.

Trzeba przy tym dodać, że Blue­tooth w wer­sji 4.0 nie gwaran­tuje szyb­szego przesyłu danych. Wręcz prze­ci­wnie — trans­fer został ogranic­zony do 200 kB/s (gdzie w przy­padku Blue­tooth 3.1 HS wynosił on aż 5 MB/s). Jaki w tym sens? Ano taki, że dzięki zmniejsze­niu pręd­kości udało się w znacznym stop­niu zmniejszyć pobór mocy. Nie jest to bez znaczenia dla osób, które wybier­ają się w długą trasę ze słuchawką bezprze­wodową do rozmów.

Aktu­al­iza­cja Nokia Amber ma nade­jść już w sierp­niu. Nie wiadomo jed­nak, czy w tym samym momen­cie trafi także do Polski.

Via

Ciekawe? Podziel się!