Sam­sung był pier­wszym pro­du­cen­tem ofer­u­ją­cym ośmiordzeniowy smart­fon, lecz niedługo nie będzie już tym jedynym — G’Five Kivu, czyli chiński smart­fon z ośmiordzeniowym SoC Medi­ateka został zapowiedziany.

Smart­fonów stwor­zonych w Chi­nach jest zapewne więcej niż kro­pli w morzu i rzadko trafi­ają na łamy naszego bloga. Raz, że są one w znacznej mierze plas­tikowymi zabawkami stwor­zonymi na wzór konkuren­cyjnych mod­eli a dwa, że niemal żaden nie trafia do sprzedaży w Polsce. Tym razem postanow­iłem zro­bić wyjątek, gdyż mowa o pier­wszym zapowiedzianym urządze­niu z nowym chipsetem Mediateka.

No właśnie — SoC Medi­atek MT6592 zdaje się być tutaj gwoździem pro­gramu. Niestety, nie wiemy wiele na temat tego rozwiąza­nia, choć układ podobno ma zaofer­ować 8 real­nych rdzeni dzi­ała­ją­cych jed­nocześnie (Sam­sung wyko­rzys­tuje 2 pro­ce­sory po cztery rdze­nie każdy). Praw­dopodob­nie tak­towanie będzie wynosiło 2 GHz. Nie spodziewałbym się jed­nak poraża­jącej wyda­jności — Medi­atek swoje chipsety będzie wysyłać głównie do chińs­kich pro­du­cen­tów, a dla tych kluc­zowym ele­mentem jest niska cena pro­dukcji, a nie moc.

G’Five Kivu ma także zaofer­ować sześ­ciocalowy wyświ­et­lacz FullHD, 2 GB RAM-u i 16 GB pamięci wewnętrznej. Oczy­wiś­cie, smart­fon będzie śmi­gać na Androidzie.

Pre­miera urządzenia ma nastąpić w grud­niu tego roku. Przyz­nam, że nie będę czekał na ten model, lecz mógłby stać się intere­su­jącą alter­natywą dla ludzi poszuku­ją­cych kom­pro­misu pomiędzy wyda­jnoś­cią, a ceną.

Via

Ciekawe? Podziel się!