Jeden z zapaleńców kryjący się w sieci pod nick­iem DSWR postanowił sprawdzić, co można maksy­mal­nie wycis­nąć z Sam­sunga Galaxy S4. Postanowił zatem pod­krę­cić pro­ce­sor i osiągnął imponu­jący wynik 2,8 GHz!

Over­clock­ing (zwięk­szanie tak­towa­nia pro­ce­sora) w smart­fonach nie jest czymś nowym. Doskonale jest znany głównie posi­adac­zom starszych Androidów, które na stan­dar­d­owych ustaw­ieni­ach dzi­ałały zwycza­jnie wolno. W przy­padku Sam­sunga Galaxy S4 nikt co prawda na brak mocy nie powinien narzekać, lecz inter­nauta DSWR postanowił z czys­tej cieka­wości, na co stać pop­u­larnego SGS-a 4 w wer­sji z pro­ce­sorem Octa-Core.

W tym celu posłużył się zmody­fikowanym przez siebie ker­nelem który umożli­wił dzi­ałanie dwóch pro­ce­sorów jed­nocześnie — zarówno głównego  Cor­texa A15, jak i pomoc­niczego A7. Następ­nie zaczęła się zabawa w pod­krę­canie obu pro­ce­sorów. Efekt koń­cowy — 2,8 GHz.

2,8 GHz może brzmi dum­nie, lecz należy wziąć pod uwagę fakt, że smart­fon w takim try­bie dzi­ała­nia nie jest zbyt użyteczny, chyba że potrze­bu­jemy grza­łki. No właśnie — tak silny over­clock­ing spowodował pod­wyższe­nie tem­per­atury do 77°C. Praca w takiej tem­per­aturze wiąże się z wielkim ryzykiem uszkodzenia tele­fonu, nie wspom­i­na­jąc już o poparzeni­ach palców.

DWSR twierdzi, że najlep­szym rozwiązaniem jest pod­kręce­nie głównego pro­ce­sora A15 do 2,4 GHz, a pomoc­niczego A7 do 1,4 GHz. Osią­gane tem­per­atury nie są wtedy tak wysokie, a żadne lagi nie wys­tępują. Podobno gry nawet nie wyświ­et­lają ekranu ładowania.

Via

Ciekawe? Podziel się!