Jeśli lubu­je­cie się w grach, które wyma­gają sporego refleksu i pozwalają na śrubowanie wyników, to mam coś dla Was — Voxel Rush 3D to gra z gatunku run­nerów, w którą warto zagrać.

W Voxel Rush 3D cel jest prosty — rusza­jąc smart­fonem (lub tabletem) na lewo i prawo unikamy przeszkód i w miarę możli­wości łapiemy ułatwia­jące roz­gry­wkę bonusy. Gdy wpad­niemy w ścianę, gra zostaje prz­er­wana i musimy zaczy­nać z wyze­rowaną iloś­cią punktów.

Pro­dukcja jest przykła­dem run­nera — gry, w której naszym celem jest ciągła jazda do przodu, którą przeszkadzają różne przeszkody. Roz­gry­wka przy­pom­ina nieco SpeedX 3D, Super Hexag­ona czy Wipe­outa — jest dynam­icznie i nawet chwilowe oder­wanie uwagi od ekranu może spowodować porażkę.

Gracz ma za zadanie poruszać się tak, by uzyskać jak najwyższą ilość punk­tów. W tym celu pomoże osią­ganie wysok­iej pręd­kości (która jest reg­u­lowana poprzez obrót smart­fona  w przód i w tył), zbieranie spec­jal­nych bonusów (niek­tóre dodają punkty, inne na przykład gwaran­tują chwilową nieśmiertel­ność) i pom­nażanie swoich punk­tów poprzez bliskie omi­janie przeszkód.

To, co może wiele osób od tej gry odrzu­cić to to, że nie ma w niej żad­nego podzi­ału na plan­sze — mapa jest jedna i jedynym celem zabawy jest bicie rekordów.

Voxel Rush 3D charak­teryzuje się przy­jemną oprawą graficzną — choć zas­tosowany został ekstremalny min­i­mal­izm, to może ona się bardzo spodobać — dzięki temu gra prezen­tuje się nowocześnie i nie powinna się nigdy zestarzeć.

Gra dostępna jest na plat­formę Android za darmo. Warto wspom­nieć, że za jej pro­dukcję odpowiada nasz rodak, Rafał Wil­iński.

Voxel Rush 3D — Download 

Ciekawe? Podziel się!