Sony właśnie wypuś­ciło dla całego świata aplikację My Xpe­ria. Jeśli jesteś­cie zapom­i­nalscy lub po prostu boicie się zgu­bi­enia swo­jego tele­fonu, to powin­niś­cie zain­tere­sować się tą usługą.

Myślę, że wielu z nas wie, jak bardzo stre­su­jące może być zgu­bi­e­nie tele­fonu. Jeśli jesteś posi­adaczem smart­fona Sony z rodziny Xpe­ria, jest na to rada — Sony zna­jdzie Twój tele­fon za Ciebie.

Wcześniej ta usługa była dostępna wyłącznie w kra­jach nordy­c­kich, lecz teraz zawędrowała do całego świata. Zasada jej dzi­ała­nia jest dość ciekawa: po zal­o­gowa­niu się do strony inter­ne­towej użytkownik może zobaczyć lokaliza­cję zguby na mapie i włączyć głośny alarm dźwiękowy w smart­fonie (zadzi­ała nawet, jeśli jest wycis­zony!). W razie potrzeby możemy także wyświ­etlić na jego ekranie napisany przez nas komu­nikat, zablokować go lub nawet przy­wró­cić ustaw­ienia fabryczne.

Przyz­na­cie — całkiem ciekawa i przy­datna rzecz. Nie jest to jed­nak nic odkry­w­czego, gdyż w Google Play zna­j­dują się apki o podob­nej funkcjon­al­ności. Posi­adacze smart­fonów innych niż Sony mogą zain­tere­sować się cho­ci­ażby aplikacją Look­out, F-Secure czy Avast. W dodatku zaw­ier­ają one w sobie pakiet anty­wiru­sowy, co jest prze­cież bardzo dużą zaletą.

My Xpe­ria — Link

Via

Ciekawe? Podziel się!