O Moto X ostat­nio nie słyszeliśmy zbyt wiele. Były nawet pogłoski, że pro­jekt ten został uśmier­cony. Teraz jed­nak coś sły­chać i chyba w kwestii tego smart­fona coś się wresz­cie ruszyło.

Motorola X Phone, tudzież Moto X, ma w zamysłach być rewolucyjnym smart­fonem. CEO Motoroli już niejed­nokrot­nie zach­wycał się, że będzie ona czymś tak odkry­w­czym i niesamow­itym, że powali konkurencję na łopatki i nawet trudno będzie ją porówny­wać z czymkol­wiek innym. Taki przy­na­jm­niej jest zarys tego urządzenia w oczach zarządu, lecz jaka będzie rzeczywistość?

Najnowsze infor­ma­cje mówią, że do Moto X trafi innowa­cyjna antena Dual LTE MIMO, która sprawi, że pręd­kości trans­misji zarówno przez Wi-FI, jak i LTE czy HSPA ulegną diame­tral­nej poprawie. Jej kon­strukcja sprawia, że możliwe stanie się zarówno odbieranie, jak i wysyłanie paki­etów infor­ma­cji nieza­leżnie przez dwa nada­jniki. Tak to przy­na­jm­niej wygląda w uproszcze­niu i miejmy nadzieję, że ta nowa tech­nolo­gia przyniesie zauważalny postęp.

Mówi się też o tym, że Moto X przyniesie zupełnie nową jakość w per­son­al­iza­cji. W sprzedaży będzie dostęp­nych 16 wari­antów kolorysty­cznych, a wybrać będziemy mogli nawet także mate­riał, z którego smart­fon ma być wyko­nany. Na tyl­nej klapce wstaw­imy wybraną przez nas grafikę. Nie wiadomo jeszcze, na jakiej zasadzie to ma dzi­ałać . Wcześniej przy­go­towaną grafikę mamy wrzu­cić na stronę Motoroli, a ona dostar­czy nam odpłat­nie naszą wymar­zoną obu­dowę? Czy będzie to przezroczysty panel, za którym będzie można włożyć spec­jalne nakładki? Wyświ­et­lacz na tyle obudowy?

Warto rzu­cić okiem też na baner od Motoroli:

 

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!