Stephen Elop będący CEO Nokii otrzy­mał prestiżowe wyróżnie­nie za swoje osiąg­nię­cia w dziedzinie roz­woju komu­nikacji w Europie.

Stephen Elop to kon­trow­er­syjna postać. Gdy objął stołek CEO w Nokii, postanowił w ekspre­sowym tem­pie przeprowadzić spore zmi­any. Tą, którą odczuwamy najbardziej, jest całkowite ode­jś­cie od Sym­biana, Maemo czy MeeGo na rzecz Win­dows Phone.

Przez długi okres czasu Elop był postrze­gany jako postać negaty­wna — Inter­net swego czasu wręcz huczał od złych opinii na temat dzi­ałań nowego CEO. Ten jed­nak wiedział co robi i dzięki postaw­ie­niu na Win­dows Phone jego tak­tyka w końcu osiągnęła dłu­go­falowy sukces — od jakiegoś roku Lumie zyskują coraz więk­szą pop­u­larność wykład­niczo, a nad­chodząca pre­miera Lumii 1020 daje nadzieję na jeszcze lep­szą przyszłość.

Nic zatem dzi­wnego, że Stephen Elop w końcu został dostrzeżony i to on otrzy­mał nagrodę Com­mu­ni­ca­tion Award 2013. Oto treść oświad­czenia napisanego z tej okazji:

Stephen Elop objął pozy­cję CEO Nokii w grud­niu 2010 roku, zastępu­jąc Olliego-Pekkę Kallasvuo i sta­jąc się tym samym pier­wszym dyrek­torem Nokii z poza Fin­landii w his­torii firmy. Stephen Elop jest rozpoz­nawalny za sprawą jego bezpośred­niego sposobu komu­nikacji, które prze­jaw­iał się cho­ci­ażby poprzez jego notki określane jako “Burn­ing Plat­forms”. Pan Elop otrzy­mał nagrodę w uzna­niu za jego unikalny styl komu­nikacji i swoje zaan­gażowanie, które staw­iało pra­cown­ików i klien­tów na pier­wszym miejscu.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!