Nokia tego week­endu postanow­iła udać się na zakupy i dokon­ała prze­ję­cia Nokii Siemens Net­works — przed­sięwz­ię­cia prowad­zonego wspól­nie z Siemensem od 2007 roku. Koszt całej oper­acji zamknął się w 1,7 mld €.

Nokia w ten week­end postanow­iła dokonać śmi­ałego posunię­cia i wykupiła braku­jące 50% udzi­ałów w spółce Nokia Siemens Net­works, a więc obec­nie posi­ada ją w całości. Jak to zwykle przy takich transakc­jach bywa, w ruch poszły wielkie ilości gotówki. Dokład­niej — 1,7 mil­iarda €, z czego 1,2 mld € zostało przekazane Siemen­sowi już teraz, a pozostałe 0,5 mld € trafi do niego najpóźniej za rok. 

Nokia Siemens Net­works to — podąża­jąc za Wikipedią — jedna z najwięk­szych na świecie firm w branży teleko­mu­nika­cyjnej dostar­cza­ją­cych infra­struk­turę i usługi. Ofer­uje pełną gamę tech­nologii dla infra­struk­tury sieci mobil­nych, stacjonarnych i kon­wer­gent­nych, jak również pro­fesjon­alne usługi (doradztwo, inte­gracja sys­temów, wdroże­nia, utrzy­manie, usługi zarząd­cze). Dostar­cza rozwiąza­nia dla ponad 80% najwięk­szych przed­siębior­ców teleko­mu­nika­cyjnych, m.in. dla Orange, T-Mobile czy Voda­fone. Nokia Siemens Net­works zatrud­nia glob­al­nie ponad 74 000 pra­cown­ików w 150 kra­jach. Główną siedz­ibą firmy jest Espoo zna­j­du­jące się w Finlandii.

W najbliższym cza­sie Nokia Siemens Net­works zostanie przemi­anowane na — cóż za niespodzianka! — Nokia Networks.

Miejmy nadzieję, że nowy zakup okaże się dla Nokii korzystny i przyniesie jej spore zyski.

Via

Ciekawe? Podziel się!