Carl Zeiss, renomowany pro­du­cent sprzętu opty­cznego ( w tym obiek­ty­wów dla aparatów w smart­fonach Nokii) zmienia swoją nazwę na ZEISS. Jeśli przyjrzymy się zdję­ciom z osłoną obiek­tywu EOS-a/Lumii 1020, to zobaczymy, że Nokia wiedzi­ała o tym już jakiś czas temu.

Carl Zeiss naszym czytel­nikom powinien być dobrze znany dzięki pro­dukcji obiek­ty­wów dla Nokii. Jed­nos­tki z topowych urządzeń ostat­nich lat, jak m.in. 808 Pure­View, Lumii 920, N95 czy N73 były pro­dukcji właśnie tej firmy. Mówiąc wprost — Nokia Car­lowi Zeiss zawdz­ięcza lwią część fotograficznego sukcesu, a bez naw­iąza­nia współpracy Finowie mogliby wpaść w wielkie tara­p­aty. Nie boję się stwierdzić, że praw­dopodob­nie by zbankrutowali.

Teraz jed­nak wewnątrz Carla Zeissa doszło do zmian i firma postanow­iła przemi­anować się na ZEISS. Dokład­nie tak — wywalono pier­wszy człon (imię założy­ciela), a drugi wal­nięto Caps Lock­iem. Nie pyta­j­cie mnie dlaczego zde­cy­dowano się na taki krok.

Co ciekawe, przemi­anę (która została ogłos­zona dopiero teraz) mogliśmy zobaczyć już wcześniej, na tar­czy okala­jącej obiek­tyw w Nokii EOS/Lumia 1020. Warto zwró­cić uwagę, że na pier­wszym pro­to­typie (tym z XX Mpix) wid­nieje poprzed­nia nazwa firmy. Dopiero wer­sja z późniejszych prze­cieków posi­ada przemi­anowanego ZEISSA.

Bardzo drobna zmi­ana, ale smart­fony Nokii już nigdy nie będą takie same :D

Via

Ciekawe? Podziel się!