Jeśli chcielibyś­cie zain­tere­sować się tworze­niem drinków (lub jeśli już to robi­cie), z pewnoś­cią zaciekawi Was aplikacja Cock­tail Flow na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone, Android i iOS.

Cock­tail Flow to pro­gram będący potężną bazą na temat przyrządza­nia drinków. Dzięki niemu nawet najwięk­szy żół­todz­iób powinien dać sobie radę z przyrządze­niem czegoś zdat­nego do wyp­i­cia. Mogłoby się wydawać, że pro­gram o takiej tem­atyce nie będzie zbyt rozbu­dowany i obfity w funkcje. Błąd — w tej kwestii Cock­tail Flow pozy­ty­wnie zaskakuje.

Apka posi­ada spory zbiór drinków, które mogą być seg­re­gowane według bazy, koloru czy rodzaju. Przy­jemną opcją jest możli­wość zaz­naczenia, jakimi skład­nikami dys­ponu­jemy, na pod­stawie czego pro­gram stworzy listę tego, co można z nich wykom­bi­nować. Jeśli jed­nak nie posi­adamy zbyt wiele, nie powin­niśmy się prze­j­mować — Coc­tail Flow pod­powie co dokupić, by móc jak najbardziej rozsz­erzyć paletę możli­wych do wyko­na­nia drinków. Obliczy nawet ich przy­bliżoną cenę, choć niestety brakuje tu złotówkowego przelicznika.

Warto także wspom­nieć o oprawie graficznej — Cock­tail Flow pod tym wzglę­dem jest naprawdę świetne i uważam, że jest to jeden z najład­niejszych pro­gramów, jakie dane było mi oglądać.

Najwięk­szym prob­le­mem dla nas będzie z pewnoś­cią brak pol­skiego języka — aplikacja nie jest dostępna w języku pol­skim. Dodatkowym prob­le­mem jest cena w przy­padku wer­sji na Win­dows Phone — wynosi ona 10,49 zł. Posi­adacze smart­fonów z Androi­dem i iOS-a mogą zain­stalować tę aplikację za darmo. Płatne są za to dodatkowe zestawy z drinkami, choć pod­sta­wowy kom­plet jest już całkiem porządny. Ist­nieje także wer­sja przez­nac­zona spec­jal­nie dla tabletów z Androi­dem, lecz ta jest płatna na star­cie i kosz­tuje ok. 10 zł.

Cock­tail Flow — Win­dows Phone Down­load (10,49 zł)

Cock­tail Flow — Android Download

Cock­tail Flow — Android Down­load, dla tabletów (9,94 zł)

Cock­tail Flow — iOS Download

Ciekawe? Podziel się!