Z map Nokii korzysta niewiele osób, a szkoda. Ofer­ują one naprawdę dobrą jakość, często przewyższa­jącą tą w Google Maps. Wkrótce Nokia wykona kole­jny duży krok w celu polep­szenia jakości swo­jej usługi.

Odd­ział Nokii zaj­mu­jący się mapami naprawdę nie próżnuje. Na stronie Nokia Con­ser­va­tions dowiedzieliśmy się, że wkrótce będziemy mogli zobaczyć efekty jego prac, które brzmią naprawdę imponu­jąco. Zamiar jest taki, aby przeskanować 90% całego globu, czyli aż 14 mil­ionów kilo­metrów kwadra­towych terenu. Cały ten teren będzie dostępny pod postacią zdjęć powi­etrznych wyko­nanych w wysok­iej jakości, które będą mogły być przez nas bezs­trat­nie pow­ięk­szane w dużym stopniu.

Pier­wsza aktu­al­iza­cja jest już za nami i objęła tereny zna­j­du­jące się w zachod­niej Europie, Połud­niowej Afryce oraz Stanach Zjednoczonych.

Popraw­ione mapy będą dostępne zarówno z poziomu urządzeń stacjonarnych, jak i aplikacji na smart­fony. Nokia zapew­nia, że mają być one wolne od obiek­tów rozmy­tych czy zasłonię­tych np. chmurami.

Zakończe­nie pro­cesu aktu­al­iza­cji ma nastąpić jeszcze w tym roku, a nowe mapy mają być dodawane na bieżąco w małych por­c­jach. Fajnie, że Nokia stara się szy­bko i skutecznie popraw­iać swoje usługi związane z mapami (Nokia HERE), które już teraz są naprawdę dobre, choć brakuje im pop­u­larności. A trzeba przyz­nać, że HERE jest świet­nym konkurentem dla Google Maps.

Via

Ciekawe? Podziel się!