Aby zachę­cić dewelop­erów do zain­tere­sowa­nia się swoją plat­formą, Microsoft postanowił znacznie obniżyć cenę rocznej sub­skrypcji na usługę Dev Cen­ter.

Dla wielu osób pod­sta­wową wadą sys­temu Win­dows Phone jest jego relaty­wnie niewielka ilość aplikacji. Być może w celu oży­wienia sklepu z aplikac­jami Microsoft wprowadził waka­cyjną obniżkę ceny rocznej sub­skrypcji dla Dev Cen­ter. Pozwala ona na m.in. dostęp do zaawan­sowanych narzędzi pro­gramisty­cznych oraz wrzu­canie włas­nych apek do Marketplace’a.

Pro­mocja jest znacząca — o ile wcześniej usługa kosz­towała 99$, tak teraz jest ona dostępna za zaled­wie 19$. Niezły deal, hajs się zgadza. Microsoft rekla­muje akcję słowami Zacznij pub­likować swoje aplikacje za cenę pizzy, co oczy­wiś­cie nijak się ma do sytu­acji cenowej w naszym kraju — nasze pizze są sporo tańsze. A mówią, że w USA to jest tak pięknie…

Co ofer­uje Dev Cen­ter? Microsoft wszys­tko ład­nie wymienił i zamieszczam listę w moim tłumaczeniu:

 • Otrzy­maj dar­mowe narzędzia dewelop­er­skie włącza­jąc w to emu­la­tor tele­fonu do testowa­nia swoich aplikacji
 • Przeglą­daj przykłady kodu i wszys­tkie infor­ma­cje z naszej biblioteki
 • Czy­taj porady na temat sprzedawa­nia swoich aplikacji
 • Oce­niaj nasze wyty­czne poli­tyki i wyma­gania certyfikacyjne
 • Oglą­daj porady na temat tworzenia aplikacji o pięknym designie
 • Twórz aplikacje w wer­sji trial
 • Włącz wewnętrzne mikropłat­ności, by naby­wcy mogli kupować różne rzeczy w two­jej aplikacji
 • Tes­tuj swoje aplikacje na prawdzi­wym telefonie
 • Pub­likuj dar­mowe i płatne aplikacje w Sklepie Win­dows Phone
 • Dys­try­buuj swoją aplikację i usta­laj ceny w zależności od kraju lub regionu
 • Oglą­daj swoje postępy i zarządzaj swoimi aplikac­jami za pomocą sper­son­al­i­zowanego panelu
 • Zadawaj pyta­nia, dziel się radami i roz­maw­iaj z innymi dewel­op­erami Win­dows Phone

Via

 

Ciekawe? Podziel się!