Nokia od niedawna zaczęła stosować nowe, bardziej agresy­wne pode­jś­cie do reklam. Oto kole­jna z nich, która jed­nocześnie zach­wala dzi­ałanie aparatu Lumii 925 w nocy, jak i wyśmiewa posi­adaczy iPhone’ów .

Jaki przed­miot poz­woli Ci przetr­wać atak zom­bie bez najm­niejszych prob­lemów? Nie od dziś wiadomo, że Nokia 3310. Jaki smart­fon nato­mi­ast najlepiej się nada do fotografowa­nia zom­bi­aków? Nokia twierdzi, że jest to Lumia 925.

Nowa reklama pow­stała zapewne na fali pop­u­larności seri­alu The Walk­ing Dead. Pomysł dosyć ory­gi­nalny, lecz wyko­nanie jest dość dyskusyjne…

Przede wszys­tkim, spot nie przed­stawia wystar­cza­jąco dobrze funkcji Lumii 925, a tak naprawdę jego głównym celem jest pokazanie posi­adaczy iPhone’ów jako stado bezmózgich fanatyków. A szkoda — czy nie lep­iej zami­ast ocz­er­niać konkurencję pokazać coś, co by zachę­ciło do kupna Nokii? Pamiętna koś­cielna reklama była wg mnie pod tym wzglę­dem lep­sza — prezen­towała posi­adaczy Lumii jako osoby nie miesza­jące się do kon­fliktu Sam­sung vs. Apple. Tym razem jed­nak można odnieść wraże­nie, że cała reklama jest lekkim hejtem w stronę Apple’a i sama w sobie przy­czy­nia się do udzi­ału w sporze Apple vs Reszta Świata.

Abstrahu­jąc od tego, reklama nie jest zła i ogląda się ją nie naj­gorzej. Mam nadzieję, że wraz z pre­mierą EOS-a Nokia postara się przez­naczać na reklamy jeszcze więcej pieniędzy — w końcu mar­ket­ing jest bardzo ważny, jeśli chce się przy­ciągnąć nowych klientów.

Ciekawe? Podziel się!