Zaskaku­jąca infor­ma­cja — prezes Huaweia stwierdził, że rozważa prze­ję­cie Nokii. Trzeba przyz­nać, że Chińczycy potrafią mieć roz­mach wybier­a­jąc się na zakupy!

Richard Yu, prezes Huaweia pod­czas pre­miery naj­cieńszego smart­fona świata — Huaweia Ascend P6 stwierdził, że poważnie rozważa zacieśnie­nie więzi z fińską Nokią. Oczy­wiś­cie, najbardziej oczy­wistym i inwazyjnym sposobem na to byłby wykup Nokii, lecz nie odrzuca także współpracy pod postacią spółki.

Huawei swego czasu popełnił parę smart­fonów pracu­ją­cych pod kon­trolą Win­dows Phone. Nie były one złe, lecz daleko im było do maszynek Nokii — także pod wzglę­dem wyników sprzedaży. Chiński pro­du­cent tworzy także urządzenia oparte na Androidzie, lecz wyraźnie widać, że jest zain­tere­sowany sys­te­mem Microsoftu. Fuzja z Nokią poz­woliłaby mu osiągnąć nieporówny­wal­nie więk­szy sukces na tym polu. Zyskałby z pewnoś­cią też sam Win­dows Phone.

Osob­nym pytaniem jest to, czy Nokię intere­suje takie rozwiązanie. Do tej pory nie przed­staw­iła swo­jego zda­nia na ten temat. W rzeczy­wis­tości dużo bardziej na współpracy sko­rzys­tałby Huawei, więc czy to by się jej opłaciło?

Pozostaje też kwes­tia tego, czy warto powierzać firmę Chińczykom — o tamte­jszych pro­du­cen­tach elek­tron­iki słyszeliśmy naprawdę wiele, zwłaszcza tego złego. Czy ucier­pi­ałaby na tym jakość wyko­na­nia smart­fonów Nokii w celu cię­cia kosztów? Nie tego prze­cież chcemy…

Via

 

Ciekawe? Podziel się!