Wraz z pre­mierą Nokii Lumia 925 odbyła się prezen­tacja nowej fotograficznej funkcji pod nazwą Nokia Smart Cam­era. Właśnie została ona udostęp­niona użytkown­ikom i można ją pobrać za pomocą sklepu z aplikac­jami Win­dows Phone.

Nokia Smart Cam­era to intere­su­jący zestaw dodatkowych funkcji fotograficznych, które mają za zadanie poz­wolić nam wykony­wać ciekawsze zdję­cia. Wśród nich natrafimy na tryb zdjęć seryjnych i możli­wość usunię­cia zbęd­nych porusza­ją­cych się elementów.

Dokład­niejszy opis zna­j­duje się w sklepie. Pozwól­cie, że go zacytuję :D

Nokia Smart Cam­era robi serię zdjęć, ułatwia­jąc reje­strowanie wspani­ałych chwil. Wybierz Najlep­sze uję­cie albo połącz fotografie w jedną, korzys­ta­jąc z tych fan­tasty­cznych funkcji:

Zatrzy­manie ruchu — efekt roz­maza­nia uwydat­ni­a­jący ruch
Uję­cie w ruchu — efekt stro­boskopu uwydat­ni­a­jący dzi­ałanie
Usuń porusza­jące się obiekty — pozwala na usunię­cie niepożą­danych obiek­tów
Zmień twarze — wybór najlep­szych ujęć twarzy w zdję­ci­ach grupowych

Efekt możesz zas­tosować od razu, albo zachować całą sek­wencję i dokonać edy­cji później. Po zakończe­niu można podzielić się swoim dziełem ze znajomymi.

Wyłącznie dla Nokia Lumia

- Nowy efekt – Zatrzy­manie ruchu
– Osta­nia sesja edy­cji każdego z 5 efek­tów Smart Cam­era (Najlpesze uję­cie, Uję­cie w ruchu, Zatrzy­manie ruchu, Zmień Twarze, Usuń obiekt) zostanie zapisana, aby możliwe było kon­tyn­uowanie edy­cji.
– Zwięk­szona prędkość

Uwaga: aplikacja jest dostępna wyłącznie na smart­fony Nokia Lumia z min­i­mum 1 GB pamięci RAM. Niestety, by ją uru­chomić potrzebny jest sys­tem z aktu­al­iza­cją Nokia Amber. Skoro pro­gram już trafił do sklepu, możemy przy­puszczać, że Amber także wkrótce zostanie opublikowany.

 Nokia Smart Cam­era — Download

Ciekawe? Podziel się!