Na dworze zaświeciło słońce, a w sieci pojaw­iły się kole­jne plotki doty­czące przyszłych Nokii. Dzisiejszy dzień uważam za udany!

Ostat­nio wiele naszych artykułów doty­czy Nokii EOS, na którą oso­biś­cie czekam z wielką niecier­pli­woś­cią. Dowiedzieliśmy się już wielu rzeczy o niej, jak np. o mate­ri­ale obu­dowy (alu­minium), czy rozdziel­czości aparatu (41 Mpix). Niewiele jed­nak wiemy o specy­fikacji sprzę­towej EOS-a. Właś­ci­wie, to nie wiemy o niej nic.

Teraz mamy jed­nak dane, które zostały zare­je­strowane dzięki bench­markowi GFXBench. Wyraźnie wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś nowym mod­elem Nokii. Nasuwa mi się jed­nak pytanie — czy to EOS? Mnie się zdaje, że infor­ma­cje doty­czą jakiegoś innego smart­fona. Sprawdź­cie sami:

Tabela wskazuje na to, że nowa Nokia otrzyma czterordzeniowy pro­ce­sor oraz GPU oparte na architek­turze Adreno 305. Taki układ graficzny pasuje do Snap­drag­ona 400, lecz oso­biś­cie wąt­pię, by EOS-owi wystar­czyła taka jed­nos­tka. Czy zapewniłaby ona wystar­cza­jącą moc do sterowa­nia aparatem Pure­View o 41 Megapik­selach? Ja jakoś tego nie widzę. W dodatku, wypuszczanie high-endu ze Snap­drag­onem 400 mija się z celem, nawet jeśli chodzi o zwykły mar­ket­ing. Czy zatem Nokia szykuje nam oprócz EOS-a coś ze śred­niej półki?

Według mnie tak — Nokia zamierza 11 lipca pokazać nam nie jeden, lecz co najm­niej dwa smart­fony. Jed­nym z nich będzie dobrze nam znany EOS, a drugim tajem­nicze coś z pro­ce­sorem Snap­dragon 400 i GPU Adreno 305. Mam nadzieję, że moje domysły okażą się słuszne :)

Oczy­wiś­cie, może się też okazać, że ta wiado­mość jest fałszy­wką i zawarte tu dane tech­niczne mijają się z prawdą — to także należy wziąć pod uwagę.

Via

Ciekawe? Podziel się!