NFC to tech­nolo­gia pozwala­jąca na komu­nikację zbliże­niową pomiędzy urządze­niem wyposażonym w odpowiedni czyt­nik a czipem NFC. Dziś pokażemy Wam, jak niewielkim nakła­dem pracy wykonać własne pod­stawki pod tele­fon, które poz­wolą zau­tomaty­zować niek­tóre czynności.

 

Pod­stawki NFC według tego pro­jektu pozwalają na automaty­czne uru­chomie­nie zapro­gramowanych uprzed­nio funkcji w smart­fonie za pomocą położe­nia go na jed­nej z takich pod­stawek. Do ich wyko­na­nia będą nam potrzebne:

  • Smart­fon z łącznoś­cią NFC
  • Nakle­jki z chipem NFC (dostępne na Alle­gro w cenie <4 zł/szt.)
  • Kolorowa drukarka
  • Szty­wny kar­ton o min­i­mal­nej grubości 1,5 mm
  • Nożyk lub nożyczki
  • Taśma dwus­tronna lub dobry klej do papieru.

Na początek ściągamy poniższy plik z wzo­rami graficznymi naszych pod­kładek i druku­jemy je. Są one mojego pro­jektu i do ich wyko­na­nia użyłem pro­gramu Adobe Pho­to­shop CS6. Jeśli macie trochę zapału, może­cie sami stworzyć własne wer­sje przez­nac­zone do innych celów, gdyż zamieś­ciłem także pliki PSD. Ja zro­biłem trzy: do muzyki, do galerii zdjęć i do filmów wideo.

Paczka z grafikami do pobrania

 

Teraz zabier­amy się do pracy!

1. Wyci­namy brzegi i nakle­jamy od niezadrukowanej strony nakle­jkę z chipem NFC. Spoko­jnie — po pod­kle­je­niu kar­tonem będzie ona całkowicie niewidoczna.

 

2. Kartkę z nadrukiem okle­jamy taśmą dwus­tronną, tak jak na poniższym zdję­ciu. Należy ją umieś­cić jak najbliżej krawędzi, by papier nie odchodził na bokach od kar­tonu. Zami­ast taśmy można użyć także kleju do papieru, choć zwykły klej biurowy w sztyf­cie się nie nada — jest za słaby.

3. Teraz wystar­czy już tylko zdjąć warstwę ochronną z taśmy, przyk­leić kartkę do arkusza kar­tonu i przy­ciąć go do odpowied­nich wymi­arów. Dla lep­szego efektu można poma­lować brzegi kar­tonu na kolor grafiki.

4. Nasza pod­stawka jest już gotowa! To jed­nak nie koniec. Należy pobrać na smart­fona aplikację umożli­wia­jącą zapro­gramowanie włas­nych akcji dla czipów. W przy­padku Androida doskonale się sprawdzi NFC Task Launcher, który jest dostępny za darmo w tym miejscu.

Otwier­amy pro­gram i klikamy na ikonkę z plusem. Z okna wybier­amy NFC i na nowym oknie możemy przyp­isać pożą­dane przez nas opcje. Każdy z tagów ma ogranic­zoną pojem­ność, więc należy uważać, by nie wybrać zbyt wielu akcji. Na koniec wciskamy przy­cisk Save & Write, po czym przykładamy smart­fona do podstawki.

To by było na tyle! Mam nadzieję, że moje pod­stawki przy­padną Wam do gustu i ułatwią Wam życie :) Przy okazji wielu z nas będzie miało po raz pier­wszy okazję, by wyko­rzys­tać NFC w praktyce.

 

Ciekawe? Podziel się!