Jako pier­wszy na pomysł stworzenia spec­jal­nego wyda­nia smart­fona z zaim­ple­men­towanym czystym Androi­dem wpadł Sam­sung ze swoim Galaxy S4 Google Edi­tion. Wkrótce później pomysł pod­ch­wycił HTC z mod­elem One. Wkrótce do tej dwójki dołączy Sony Xpe­ria Z.

Xpe­ria Z to jeden z naj­ciekawszch smart­fonów pier­wszych miesięcy bieżącego roku. Nie ofer­uje co prawda aż tak ogrom­nej wyda­jności, co Galaxy S4 lub HTC One, lecz nadra­bia to wytrzy­małoś­cią i intere­su­jącą obu­dową ze szkła.

Xpe­ria Z to jeden z pop­u­larniejszych high-endów ostat­nich miesięcy. Jak na stan­dardy japońskiego pro­du­centa, sprzedaje się naprawdę dobrze. W osiąg­nię­ciu jeszcze więk­szej ilości sprzedanych egzem­plarzy, Sony postanow­iło stworzyć wer­sję tego smart­fona z czystym Androi­dem 4.2 Jelly Bean AOSP a więc takim, jaki zna­j­duje się w m.in. LG Nexusie 4.

Zaletą tej wer­sji z pewnoś­cią będzie sta­bil­niejsza oraz szyb­sza praca. Nie zas­taniemy w niej jed­nak całego dobrodziejstwa związanego z dodatkowym opro­gramowaniem, które zaser­wowało nam Sony w swo­jej nakładce. Należy jed­nak mieć na uwadze, że nakładka Sonego nie jest aż tak lubiana, co w przy­padku HTC czy Sam­sunga, więc Xpe­ria Z Google Edi­tion może okazać się dobrym pomysłem.

Via

Ciekawe? Podziel się!