Jak już wiadomo, Sam­sung planuje wprowadzić kilka dodatkowych odmian swo­jego flagowca, jakim jest Galaxy S4. Teraz wiemy, jak będzie wyglą­dać S4 Active za sprawą prawie-oficjalnych grafik.

Dopiero kilka dni temu Sam­sung ofic­jal­nie zapowiedział Sam­sunga Galaxy S4 Mini, choć mówiło się o nim już w zasadzie przed pre­mierą zwykłego Galaxy S4. Całkiem niedawno zrodz­iły się pogłoski, że Mini nie będzie jedyną nową odmi­aną  esczwórki. Wśród nich jest Sam­sung Galaxy S4 Active.

S4 Active ma charak­tery­zować się wzmoc­nioną obu­dową i będzie przez­nac­zony przede wszys­tkim dla osób spędza­ją­cych czas akty­wnie lub w często prze­by­wa­ją­cych w miejs­cach, gdzie woda i pył pojaw­iają się w dużych ilościach.

Nikt tego co prawda nie potwierdził, lecz niemal na pewno smart­fon będzie odz­naczać się cer­ty­fikatem IP67, co oznacza całkow­itą odporność na pył i ochronę przed zalaniem przy zanurze­niu na głębokość 1 m pod powierzch­nią wody w cza­sie 30 min.

W odróżnie­niu od Galaxy S4, Active otrzyma trzy przy­ciski fizy­czne zna­j­du­jące się pod wyświ­et­laczem. Różnić się będzie też mate­ri­ałami, z których zostanie wyko­nana obu­dowa. W końcu nie będziemy skazani na Hyperglaze!

Pro­ce­sorem w Galaxy S4 Active najpraw­dopodob­niej będzie czterordzeniowy Snap­dragon 600, który cechuje się tak­towaniem maksy­mal­nym 1,9 GHz. Rozdziel­czość ekranu wynosi 1920x1080 pik­seli, lecz nie znamy wielkości wyświ­et­lacza (nie powin­niśmy spodziewać się czegoś innego niż 4,6 — 5″). Zmi­anie uleg­nie jed­nos­tka aparatu i będzie on wykony­wał zdję­cia nie w 13, lecz 8 Mpix.

Via

Ciekawe? Podziel się!