Nie przy­pom­i­nam sobie , bym widział kiedyś dwa nad­chodzące urządzenia różnych marek na jed­nym zdję­ciu z prze­cieku. W tym przy­padku otrzy­mal­iśmy fotkę z dwoma wyjątkowymi tableto­fon­ami — jed­nym od Sonego, drugim od Nokii.

No proszę! Wczo­raj późnym wiec­zorem do sieci prze­dostała się bardzo intrygu­jąca fotka przed­staw­ia­jąca nie jeden, a dwa tableto­fony, które za jakiś czas powinny zostać ofic­jal­nie zapowiedziane. Jako, że w nasz blog trak­tuje w dużej mierze o Win­dows Phone, zaczni­jmy od Nokii.

Choć Nokia wprost ani razu nie powiedzi­ała, że w tym roku zamierza wypuś­cić swój pier­wszy tableto­fon, można było to wywnioskować na pod­stawie paru rzeczy z aktu­al­iza­cją GDR3 (ma ona zapewnić lep­sze przys­tosowanie inter­fe­jsu do więk­szych ekranów) na czele. Odświeżony Win­dows Phone 8 miał poz­wolić na wyświ­et­lanie więk­szej ilości kafelek na ekranie głównym i sami zobacz­cie — rzeczy­wiś­cie tak jest!  Teraz w poziomie możemy umieś­cić nie 4, a aż 6 z nich. Co do samego urządzenia, to będzie prezen­towało podobny styl wiz­ualny jak cho­ci­ażby dobrze nam znana Lumia 920 czy Lumia 800. Odnoszę wraże­nie, że tableto­fon będzie w porów­na­niu do nich nieco szczu­ple­jszy. Trudno mi osza­cować rozmiar wyświ­et­lacza, lecz — najproś­ciej ujmu­jąc — jest gigantyczny.

Być może jeszcze więk­sza jest propozy­cja od Sonego. Urządze­nie, które widz­imy na fotce to najpraw­dopodob­niej Sony Xpe­ria Tog­ari (L4)Tog­ari to słowo pochodzące z języka japońskiego oznacza­jące chochlika. Zwykle kojarzą się one z małymi, psot­nymi stworkami. Nazwa raczej słabo odd­aje charak­ter urządzenia, gdyż z małoś­cią nie ma nic wspól­nego. Będzie to tableto­fon z wyświ­et­laczem o przekąt­nej 6,44″ i rozdziel­czości Full-HD.Jak widać, wyróż­nia się designem zbliżonym do tego z Xperii Z.

Dowód na aut­en­ty­czność Sonego Tog­ari może­cie ujrzeć na poniższym porów­na­niu. Obok fotki z prze­cieku zna­j­duje się fotografia, która prze­dostała się do sieci nieco wcześniej i miała ona rzekomo przed­staw­iać przedni panel Xperii Tog­ari. Jest on kropka w kropkę podobny do tego, który znalazł się na tableto­fonie z nowego zdjęcia.

Co o tym sądzi­cie? Zdję­cie wydaje siębyć prawdziwe, choć głowy uciąć sobie nie dam. Wiem tylko tyle, że chcę, by zawartość tych stołów należała do mnie :D

Via

Ciekawe? Podziel się!