Sokoban, zwany także jako Mag­a­zynier czy Skrzynki to pop­u­larna gra log­iczna sprzed lat. Można w nią zagrać na Androidzie w odświeżonej wer­sji stwor­zonej przez parę pol­s­kich entuzjastów.

Sokoban opiera się na prostych zasadach. Jest to gra, w której należy prze­suwać kilka kwadra­towych obiek­tów w spec­jalne miejsca na plan­szy. W tym celu używa się czegoś w rodzaju pio­nka, którym można je popy­chać do przodu. Z racji tego, że plan­sze są zazwyczaj ciasne, wymaga ona log­icznego myśle­nia i umiejęt­ności planowa­nia kole­jnych ruchów.

Sokoban Gar­den 3D stary pomysł oprawia w atrak­cyjnej formie. Dzięki niemu możemy sobie odświeżyć klasyka nie narzeka­jąc jed­nocześnie na odpy­cha­jącą formę. W grze rolę popy­chacza prze­jęła urocza biedronka prze­suwa­jąca po piasku kami­enne bloki. Oczy­wiś­cie, nie ma to najm­niejszej logiki z ento­mo­log­icznego punktu widzenia, lecz nikt takich fajer­w­erków po Sokobanie nie oczekuje ;) W parze z miłą dla oka grafiką idzie także niezła, uspoka­ja­jąca muzyka.

Liczba plansz nie rozczarowuje. Są one podzielone wzglę­dem ilości umieszc­zonych na nich skrzynek (od dwóch do pię­ciu), a w każdej grupie jest kilka­dziesiąt. Oczy­wiś­cie, poziom trud­ności rośnie z kole­jnymi eta­pami, które są odblokowywane po ukończe­niu wyma­ganej ilości z nich. Dla niecier­pli­wych jest też opcja pozwala­jąca na naty­ch­mi­as­towe odblokowanie wszys­t­kich plansz, lecz wiąże się ona z wydaniem kilku złotych.

No właśnie - tytuł jest dar­mowy, więc siłą rzeczy natrafimy w nim na mikro­transakcje. Są one jed­nak o tyle nien­as­tręcza­jące, że gracz chcący nie wydawać na grę ani złotówki nie będzie pokrzy­wd­zony. Z drugiej strony, są one naprawdę tanie w porów­na­niu do usług tego typu, które sto­sują dużo więksi pro­du­cenci, więc można poważnie pomyśleć o wspar­ciu autorów ;)

Dodatkowego smaczku dodaje to, że Sokoban Gar­den 3D został stwor­zony przez dwójkę Polaków — Jakuba Grze­sika oraz jego narzec­zoną Izabelę. Życzmy im powodzenia w real­iza­cji kole­jnych pomysłów, być może pow­stanie nam kole­jne duże stu­dio z Polski :)

Sokoban Gar­den 3D — Download

Ciekawe? Podziel się!