Aplikacje-WP

Ostat­nio przeglą­dają Mar­ket­place natrafiłem na ciekawą aplikację o nazwie Stor­age Check, która wydana została przez Nokie i dedykowana jest smart­fonom z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Zobaczmy, jak ona działa?

Dzi­ałanie aplikacji jest banal­nie proste — sprowadza się do stworzenia zestaw­ienia na temat dostęp­ności do pamięci tele­fonu. I tak dla przykładu w prosty sposób możemy zobaczyć ile miejsca na naszym smart­fonie zaj­mują aplikacje, media (zdję­cia i inne pliki), sys­tem oper­a­cyjny i ile mamy wol­nego miejsca.

Zobacz także: Super­Photo — pro­gram do edy­cji zdjęć dla Win­dows Phone

Dodatkowo aplikacja jest w stanie zaprezen­tować, jakie aplikacje zaj­mują najwięcej miejsca i jakie najm­niej. Stor­age Check na Win­dows Phone daje także możli­wość usuwa­nia plików tym­cza­sowych na naszym tele­fonie, co jest kole­jnym plusem.

Aplikacja jest prosta w użytkowa­niu, dedykowana raczej użytkown­ikom, którzy mocno eksploatują swój sprzęt — wgry­wają dużą ilość aplikacji, korzys­tają z odt­warza­cza muzyki, mają wiele filmów i zdjęć.

Oczy­wiś­cie Stor­age Check zna­jdziecie na Mar­ket­place za darmo na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 8 (wyk­lucza­jąc mod­ele Nokia  Lumia 810 i Nokia Lumia 822)

Ciekawe? Podziel się!