Gdy Nokia pokazała nową Lumię 925 wiele osób było scep­ty­cznie nastaw­ionych do kwestii tego, czy potrafi ona robić lep­sze zdję­cia niż Lumia 920. Zdję­cia porów­naw­cze wskazują na to, że różnica na lep­sze jest łatwo zauważalna.

Aparat, który posi­ada Lumia 925, to tylko niez­nacznie zmieniona jed­nos­tka znana nam dobrze z Lumii 920. Otrzy­mał dodatkową, szóstą soczewkę i nieco zmienioną ramkę ochronną, o czym mogliśmy się przekonać na własne oczy tutaj. Pytaniem jed­nak jest, czy Lumia 925 potrafi wykony­wać lep­sze zdję­cia od swo­jej poprzedniczki?

Postanow­ili to sprawdzić nasi chińscy koledzy po fachu ze strony Winp.cn, którzy mieli już okazję zapoz­nać się z nową Lumią. Zro­bili oni dwie pary zdjęć, które wskazują wyraźnie, że Lumia 925 to krok do przodu w kwestii aparatu. Po prostu zobacz­cie sami:

 

 

Już bez pow­ięk­sza­nia zdjęć można odkryć najwięk­szą różnicę: kolory i kon­trast w Lumii 925 są zde­cy­dowanie lep­iej odw­zorowane niż w Lumii 920. Jed­nakże, poziom szczegółów, ostrość i nawet pole głębi na drugim zdję­ciu są prawie iden­ty­czne, jak w przy­padku Lumii 920. Należy się więc zas­tanowić, czy to zasługa samego aparatu, czy ulep­szonego opro­gramowa­nia, które w przyszłości trafi także do dziewięćset­d­wudzi­estki pod postacią aktu­al­iza­cji Nokia Amber.

Zatem rea­sumu­jąc — czy Nokia Lumia 925 robi lep­sze zdję­cia niż Lumia 920? Na razie można bez­piecznie stwierdzić, że tak.

Via

Ciekawe? Podziel się!