Pan­tech jest firmą pro­duku­jącą smart­fony, którą dobrze kojarzą mieszkańcy Stanów Zjed­noc­zonych. 10% jej udzi­ałów nabył właśnie Sam­sung. Czy to posunię­cie przyniesie zyski?

Sam­sung to jedna z najwięk­szych firm pro­duku­ją­cych sprzęt elek­tron­iczny, więc może sobie poz­wolić na wiele. Ma pozy­cję, sze­rokie spek­trum pro­duk­tów (od kuchenki mikro­falowe poprzez smart­fony aż po samo­chody, wiedzieliś­cie?) oraz kupę pieniędzy. Dzięki tym ostat­nim udało dokonać się wykupu 10% Pan­techa.

Pan­tech być może nie jest znaną marką w tym zakątku świata, choć w sumie radzi sobie całkiem nieźle. Pro­dukuje on smart­fony na rynek amerykański, choć tak naprawdę pochodzi z Korei Połud­niowej, więc również ojczyzny Sam­sunga. Jest to trzeci (po Sam­sungu i LG) w tym kraju najwięk­szy pro­du­cent tele­fonów komórkowych.

Pan­tech Burst. Jeden z pop­u­larniejszych smart­fonów Pantecha.

Sam­sung nabył dziesię­cio­pro­cen­towy udział w Pan­techu za 47,6 mil­ionów dolarów. Możliwe, że w późniejszym cza­sie wyku­pi­ona zostanie więk­sza część firmy, a nawet jej całkowite przejęcie.

Co to jed­nak oznacza dla nas? Zupełnie nic, gdyż Pan­tech swoich pro­duk­tów nie wysyła do Europy. A szkoda, gdyż taki Pan­tech Burst był jed­nym z ciekawszych smart­fonów w swoim czasie.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!