Często mówimy o aparat­ach w smart­fonach. Czy ten w Lumii 925 jest znacznie lep­szy od jed­nos­tki zas­tosowanej w Lumii 920? Sprawdz­imy to dzi­wną, lecz wcale nie taką głupią metodą — patrząc na nie.

Korzys­ta­jąc ze smart­fonów rzadko kiedy zas­tanaw­iamy się, jak wygląda to, co zna­j­duje się wewnątrz ich obu­dowy. Nawet jeśli byśmy jed­nak spo­jrzeli na płytki drukowane , pro­ce­sory i inne bebechy, ciężko byłoby nam dobrze zrozu­mieć to, co widz­imy bez posi­ada­nia spec­jal­isty­cznej wiedzy. Nieco inaczej kwes­tia ma się z aparatami, gdyż praw optyki oszukać się nie da.

To, że megapik­sele mają tak naprawdę niewielkie znacze­nie w jakości zdjęć wie więk­szość z nas (przekonuje nas o tym HTC wspom­i­na­jąc o swoim najnowszym smart­fonie HTC One). To, jak ostre, żywe i pozbaw­ione szumu zdję­cia otrzy­mamy zależy w więk­szości od fizy­cznych rozmi­arów matrycy, tego, jak dużo jej przestrzeni przy­pada na jeden pik­sel i samej wielkości całego mod­ułu. W tym przy­padku zasada jest prosta — czym więcej, tym lepiej

Spójrzmy więc na fotkę wyko­naną przez autorów strony MyNoki­aBlog, która przed­stawia cztery układy aparatów zna­j­du­ją­cych się w różnych smart­fonach Nokii.

Od lewej do prawej są to:

  1. Nokia Lumia 925
  2. Nokia Lumia 920
  3. Nokia Lumia 800
  4. Nokia N97

 

Można zauważyć bez prob­lemu, że moduł z Lumii 925 i Lumii 920 są niemal iden­ty­czne. Jest to prawda, a jedyną dużą różnicą jest zas­tosowanie dodatkowej, szóstej soczewki która ma zag­waran­tować lep­sze zdję­cia w dobrych warunk­ach oświetleniowych.

Warto przy okazji porów­nać też jed­nos­tki z Lumii 800 i przes­tarza­łej już N97 — widać jak na dłoni, że Nokia postaw­iła na miniatu­ryza­cję, co niestety odbiło się na jakości zdjęć. Pro­jek­tanci starszych Nokii z ery Sym­biana mieli gdzieś to, jak gruby będzie tele­fon — wtedy na prawdę liczyła się dobra optyka. W połącze­niu z niewielką iloś­cią megapik­seli (3,2 –5 Mpix) jakość fotek była naprawdę niezła i do tej pory nie mają się czego wsty­dzić. To, że teraz robi się coraz cieńsze smart­fony bardzo przeszkadza w mieszcze­niu w nich dobrych aparatów.

Jako bonus dodam jeszcze zdję­cie porównu­jące aparat z 808 Pure­View do tego z Lumii 920. Powiem tylko tyle — robi wrażenie!

 

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!