Sam­sung Galaxy S4 jest wyposażony w nakładkę sys­te­mową zaw­ier­a­jącą bardzo dużą ilość niekoniecznie potrzeb­nych funkcji. Dla tych wszys­t­kich, którzy zami­ast nich woleliby więk­szą ilość wol­nej przestrzeni być może wkrótce zostanie zaprezen­towana spec­jalna odmi­ana Galaxy S4 z czystym Androi­dem.

Opinie na temat nakładki sys­te­mowej Touch­Wiz UX są mocno podzielone. Jedni są zad­owoleni z mno­gości funkcji dodanych przez Sam­sunga, lecz jest też spora grupa osób o odmi­en­nym zda­niu. Bo czy na prawdę S-Voice, przewi­janie tek­stu wzrok­iem, S-Health lub aplikacja do obsługi telewiz­ora to dodatki rzeczy­wiś­cie przy­datne, z których będziemy korzystać?

Oczy­wiś­cie można powiedzieć, że czym więcej, tym lep­iej. Jed­nak trzeba wziąć pod uwagę, że te wszys­tkie dodatki zaj­mują sporą ilość cen­nego miejsca, które można wyko­rzys­tać na inne, bardziej użyteczne sposoby. Pisal­iśmy o tym już jakiś czas temuW wer­sji 16 GB do naszej dys­pozy­cji odd­anych jest tak naprawdę tylko niecałe 9 GB, a chyba nie tego oczeku­jemy od naj­moc­niejszego smart­fona na rynku.

Plotka głosi, że Sam­sung Galaxy S4 w wer­sji z czystym Androi­dem miałby zostać pokazany już na prezen­tacji Google I/O. Oso­biś­cie uważam to za mało praw­dopodobne zdarze­nie, lecz kto wie, może się mylę? Nowe Galaxy S4 miałoby trafić do T-Mobile w czerwcu.

Via

Ciekawe? Podziel się!