Jedną z nowości, którą wprowadz­iła zaprezen­towana dzisiaj Lumia 925 jest funkcja Nokia Smart Cam­era, która pozwala na naty­ch­mi­as­tową edy­cję zdjęć w efek­towny sposób. Okazuje się, że ta nowinka zawita wkrótce także do innych smart­fonów Nokia Lumia z Win­dows Phone 8.

Najważniejszym wydarze­niem dnia dla naszego bloga jest oczy­wiś­cie pre­miera Lumii 925. Warto jed­nak zwró­cić uwagę, że oznacza to także nowości w kwestii opro­gramowa­nia. Mowa między innymi o funkcji Nokia Smart Cam­era, która w przyszłości zagości również na pozostałych Win­dows Phone’ach Nokii.

Nokia Smart Cam­era to mały kom­bajn pozwala­jący na edy­cję zdjęć w naprawdę fajny sposób. Za jego sprawą można stworzyć efek­towne zdję­cie ruchomego obiektu za pomocą połączenia wielu zdjęć seryjnych. Prob­le­mem przes­taną być także złe miny osób na zdję­ci­ach czy niech­ciane ele­menty — te pier­wsze będzie można pod­mienić, a drugie wymazać.

Owe funkcje przed­staw­ione są na poniższych filmikach:


Nokia Smart Cam­era jest dostępna już teraz dla smart­fona Nokia Lumia 925, a w lipcu zostanie udostęp­niona także dla posi­adaczy innych Lumii z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Aktu­al­iza­cja otrzyma nazwę Lumia Amber i nie będzie się ograniczać wyłącznie do fotograficznych funkcji. Wprowadzi ona m.in. funkcję trans­mit­era FM. Niestety, niek­tóre ze smart­fonów nie otrzy­mają całego paki­etu, np. Lumia 620 nie posi­ada nada­jnika FM, a Lumia 520 cechuje się zbyt słabym pro­ce­sorem do obsługi zdjęć seryjnych.

Ciekawe? Podziel się!