Nokia Lumia 925

Nokia Lumia 925

Nokia Lumia 925 ofic­jal­nie przed­staw­iona! Obyło się bez więk­szych niespodzianek, bo wszys­tko wypłynęło w prze­ciekach. Po pier­wsze nowa Lumia przed­stawia się świet­nie, po drugie ma dobry aparat, co jeszcze?

Dziś ofic­jal­nie zaprezen­towano nowy smart­fon z linii Lumia, czyli Nokia Lumia 925. Nie bez powodu napisałem, że Lumia 925 jest na diecie. W porów­na­niu do swo­jej poprzed­niczki (Lumii 920) jest:

  • lże­jsza (139g vs 185g),
  • cieńsza (8,5mm vs 10,7mm),
  • piękniejsza przez to, że posi­ada met­alowe wykończenia (połącze­nie alu­minium z poliwęglanem).

To bardzo ważne czyn­niki, które często przesądzają o zakupie smart­fona – nie każdemu dobrze leży w dłoni duża kobyła, która w dodatku porząd­nie uwiera naszą kieszeń. Jestem pod wraże­niem wyko­na­nia nowej Nokii i nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł jej dotknąć. Pon­adto nie wiem dlaczego ale ta Nokia przy­pom­ina mi pamiętną Nokię 8800 Sirocco, która jest nadal w moim odczu­ciu, jed­nym z piękniejszych telefonów.

Nokia Lumia 825 — specyfikacja

Dosyć jed­nak o sprawach oczy­wistych – wszys­tko co nowe, zawsze się błyszczy. Spójrzmy na wnętrze Nokii Lumii 925. Smart­fon wyposażony został w wyświ­et­lacz AMOLED 4,5 cała (768 x 1280 pik­seli), oczy­wiś­cie wsparty tech­nologią Corn­ing Gorilla Glass 2.

Pon­adto słuchawkę wspiera mocny dwur­dzeniowy pro­ce­sor Qual­comm MSM8960 Snap­dragon o tak­towa­niu 1,5GHz, a cała maszyna sta­bil­nie trzyma się na nogach dzięki sys­te­mowi Win­dows Phone 8.

Warto zwór­cić uwagę na jedną ważną rzecz, która była wytykana także przy okazji smart­fona Sam­sung Galaxy S4– pamięć wewnętrzna. Nokia Lumia 925 została wyposażona w fizy­czną pamięć o pojem­ności 16GB (w przy­padku Lumii 920 były to 32GB). Taki stan rzeczy może wprowadzić trochę zakłopota­nia u wyma­ga­ją­cych użytkowników.

Nokia Lumia 925 white

Nokia Lumia 925 aparatem stoi!

Tak więc główny dodatek do Lumii 925 to aparat: Pure­View 8,7 MP z Opty­czną Sta­bi­liza­cją Obrazu, automaty­cznym ustaw­ian­iem ostrości, pod­wójną lampą LED o wysok­iej mocy i krótkim błysku, najbardziej zaawan­sowaną tech­nologią obiek­tywu, nagry­waniem wideo HD o jakości 1080p przy 30 klatkach/s z Opty­czną Sta­bi­liza­cją Obrazu. Zaw­iera tryb Nokia Smart Cam­era. I choć ta specy­fikacja przed­stawia się świet­nie, czekam na pier­wsze recen­zję oraz na możli­wość przetestowa­nia wszys­t­kich możli­wości tego aparatu.

Pod­sumowanie

Nokia Lumia 925 jest bardzo ład­nym pro­duk­tem fińskiego pro­du­centa o dobrej specy­fikacji. Więk­szość por­tali sku­pia się na możli­woś­ci­ach fotograficznych – nie jest to jed­nak taki ekspert od fotografii, jak Nokia 808 Pure­Viev i pewnie takim nie będzie. Fajnie, że smart­fon wspo­ma­gany jest szeregiem rozwiązań fotograficznych – Nokia Smart Cam­era, Best Shot, Action Shot, Motion Focus a także aplikacji Hip­sta­matic, która umożli­wia prz­erzu­canie zdjęć w wysok­iej jakości do ser­wisów społecznościowych.

Za wcześniej by mówić, jak dokład­nie wypada Nokia Lumia 925 – na chwilę obecną robi bardzo pozy­ty­wne wraże­nie. Do zakupu może zachę­cać także cena – 469 euro (przy obec­nym kur­sie to ok. 2000zł). Ważne, że Nokia zaczyna powoli dos­tosowywać się do real­iów cenowych na rynku. Na sam koniec pytanie? Czy aby na pewno Nokia Lumia 925 pojawi się w Polsce? W czer­wcu sprzedaż rozpocznie się w Wielkiej Bry­tani, Niem­czech, Włoszech, Hisz­panii i Chi­nach a part­nerem na Europę jest sieć komórkowa Voda­fone, której w Polsce nie ma. Mam jed­nak nadzieję, że smart­fon trafi do nor­mal­nej sprzedaży – dostępny u każdego oper­a­tora i wol­nej sprzedaży. Takie rozwiązanie może okazać się kluc­zowe w kwes­t­i­ach wyniku sprzedaży.

Ciekawe? Podziel się!