Instagram for WP

To trochę zabawne ale każdy intere­su­jący się branżą mobile o tym wie, że Insta­gram nie jest dostępny na Win­dows Phone a pomimo tego można śmi­ało stwierdzić, że mocno flir­tuje z Microsoftem by wspól­nie się zad­owolić — i jest na to niezbity dowód.

Insta­gram, czyli pop­u­larna aplikacja dostępna na Androida i iOS, doty­chczas nie miała żad­nych pow­iązań z plat­formą Win­dows Phone czy też Microsoftem — tak było do dzisiaj. Gdy nagle na por­talu społecznoś­ciowym Twit­ter nie pojaw­iło się nowe konto Insta­gram for WP @InstagramWP. Rzekomo można by przyjąć, że pomimo tego, że w opisie pro­filu jest napisane, że jest to ofic­jalny kanał komu­nikacji skierowany do właś­ci­cieli plat­formy z Win­dows Phone, to może być on równie dobrze fik­cyjny. Jed­nak smaczku dodaje fakt, że pier­wszym obser­wa­torem kanału został ofic­jalny pro­fil Nokii na Twiterze @nokia — zbieżność przy­pad­ków czy też w końcu ofic­jal­nie przed­stawią światu swoje intencje wobec siebie?

Oso­biś­cie uważam, że współpraca Face­booka (właś­ci­ciela Insta­grama) i Microsoftu (właś­ci­ciela Win­dows Phone) to kwes­tia chwili — możliwe, że lada dzień obie firmy ogłoszą, że Insta­gram na Win­dows Phone jest już dostępny na co wielu użytkown­ików czeka, nudząc się co chwila nowymi sub­sty­tu­tami Insta­grama (ala Its­da­gram czy Insta­Cam).

Przy okazji Twit­terowcy — może­cie też obser­wować Dailymobile.pl na Twit­terze — zapraszamy!

Ciekawe? Podziel się!