Android to sys­tem, na który pow­staje coraz więcej intere­su­ją­cych gier. Na jaw wyszła wieść, że do kole­jnej wer­sji tego sys­temu Google planuje dodać usługę Play Games, która wprowadzi wiele ciekawych rozwiązań znanych z dużych kon­sol do gier.

Play Games będzie dla Androida mniej więcej tym, czym Game Cen­ter dla iOS lub całą społecznościowo-rankingową powłoką z Xboksa 360 czy PlaySta­tion 3. Usługa ta ma w znacznym stop­niu usprawnić funkcje sieciowe gier oraz wprowadzi parę bardzo pomoc­nych rozwiązań.

Przede wszys­tkim, dodana zostanie funkcja zapisy­wa­nia stanów gry w chmurze. Dzięki temu nasze poczy­na­nia w grach nie przepadną w razie prob­lemów z sys­te­mem czy prze­si­adką na cus­tom ROM-a.

Oprócz tego, zostanie zaim­ple­men­towana ujed­no­li­cona tabela rankingowa dla gier, dzięki której będziemy mogli pod­pa­trzeć wyniki naszych zna­jomych i niez­na­jomych. Dzięki zapisy­wa­niu wyników graczy zostanie wprowad­zony sys­tem Match­makingu, a więc dopa­sowywa­nia rywali do naszych umiejętności.

Kole­jną nowoś­cią mają być funkcje społecznoś­ciowe, jak zapraszanie innych graczy do zna­jomych, roz­maw­ianie z nimi oraz podglą­danie ich postępów w grach. Nie zabraknie także pop­u­larnych achieve­men­tów, a więc nagradzanych spec­jal­nymi punk­tami wyzwań wewnątrz gry.

Do bety niewydanej jeszcze wer­sji Google Play Ser­vices dotarła ekipa ser­wisu Android­Po­lice. To właśnie w tej sys­te­mowej aplikacji zostały wprowad­zone pod­sta­wowe ele­menty nad­chodzącej usługi Google’a. Oto grafiki przed­staw­ia­jące to, co magikom z Android­Po­lice udało się wydobyć:

 

 

Via

Ciekawe? Podziel się!