Ciekawe zestaw­ie­nie wykonał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzięki któremu możemy dowiedzieć się jak bardzo tracą na wartości smart­fony poszczegól­nych marek. 

Smart­fony, jak każda inna rzecz, niestety tracą na wartości. Jako, że postęp tech­no­log­iczny jest tak szy­bki, ich cena maleje naprawdę szy­bko. Jakich smart­fonów powin­niśmy unikać, a na które się zde­cy­dować, jeśli myślimy o tym, by przy odsprzedaży swo­jego urządzenia stracić jak najmniej?

Lista stwor­zona przez Com­pare­My­Mo­bile prezen­tuje się następująco:

1. Motorola – spadek wartości 31.63% po 90 dniach

2. Sony Eric­s­son – spadek wartości 24.41% po 90 dniach

3. HTC – spadek wartości 17.82% po 90 dniach

4. Google – spadek wartości 17.75% po 90 dniach

5. Black­Berry – spadek wartości 15.79% po 90 dniach

6. Sam­sung – spadek wartości 12.99% po 90 dniach

7. Sony – spadek wartości 9.78% po 90 dniach

8. Nokia – spadek wartości 9.03% po 90 dniach

9. Apple – spadek wartości 8.73% po 90 dniach

10. LG – spadek wartości 0.58% po 90 dniach

 

Wyniki nie są mocno zaskaku­jące, choć z jed­nym wyjątkiem. Wynik osiąg­nięty przez LG jest niemożliwy do osiąg­nię­cia — po 90 dni­ach po prostu nie da się sprawić, by tele­fon kosz­tował tyle samo, co na star­cie. Reszta wyników zdaje się jed­nak być o wiele bardziej zgodna z rzeczy­wis­toś­cią. Pro­dukty Apple znane są ze swo­jej stałości w cenach, a nawet pre­miery kole­jnych gen­er­acji urządzeń nie powodują drasty­cznego spadku cen jak w przy­padku konkurencji.

Nato­mi­ast niech­cianym lid­erem stała się Motorola, która pobiła nawet nieist­niejącego już Sony Eric­ssona. Sytu­acja Motoroli nie jest jed­nak czymś wyjątkowym — od jakiegoś czasu firma ograniczyła swoją dzi­ałal­ność do Stanów Zjed­noc­zonych, nie ofer­uje należytego wspar­cia swoim pro­duk­tom i przez to coraz mniej osób decy­duje się na kupno Motorol.


 

Ciekawe? Podziel się!