Nokia dzisiejszego upal­nego popołud­nia uraczyła nas wiado­moś­cią, że jutro przed­stawi swój nowy model z serii Asha. Wiadomo, że będzie dostępny w żół­tym kolorze i otrzyma… coś owalnego.

Jutro o 8:30 w indyjskim New Delhi zostanie zaprezen­towana kole­jna komórka Nokii należąca do serii Asha. W związku z tym wydarze­niem odbędzie się także spec­jalna kon­fer­encja pra­sowa, a całe wydarze­nie ma być trans­mi­towane na bieżąco przez sieć.

Niestety, o samym smart­fonie wiemy jedynie tyle, że będzie można go dostać w żółtej wer­sji kolorysty­cznej, choć z pewnoś­cią nie będzie to jedyny wari­ant do wyboru. Teaser opub­likowany przez Nokia Con­ver­sa­tions  przed­stawia też owalny przy­cisk, który ksz­tałtem bardzo przy­pom­ina stację Nokii do bezprze­wodowego ład­owa­nia (wybacz­cie za sko­jarze­nie — zbocze­nie zawodowe ;) )

Nie będzie to pier­wsza Asha przed­staw­iona w ostat­nim cza­sie. Całkiem niedawno pisal­iśmy o małej komórce z QWERTY, Ashy 210Nowa, tajem­nicza Nokia praw­dopodob­nie będzie prezen­towała sobą podobny poziom.

Jutro poin­for­mu­jemy Was o tym tele­fonie jeszcze raz, tym razem posi­ada­jąc dużo bardziej szczegółowe infor­ma­cje. Bądź­cie przy nas! :)

Via

Ciekawe? Podziel się!