HTC od jakiegoś czasu boryka się z prob­le­mami finan­sowymi. Okazuje się na szczęś­cie, że HTC One jest w stanie zaro­bić na siebie całkiem dobrze, a w następ­nych miesią­cach sytu­acja firmy może się znacznie polepszyć.

Cho­ciaż HTC jest jedną z najbardziej liczą­cych się firm pro­duku­ją­cych smart­fony, to wewnątrz przeżywa kryzys finan­sowy ciągnący się przez długie miesiące. Zarząd miał z pewnoś­cią wielkie nadzieje wobec HTC One, który mógłby nieco wyciągnąć go z opresji i… wychodzi na to, że plan się ziszcza.

Dochód ze sprzedaży urządzeń HTC za marzec wyniósł 657 mil­ionów dolarów, co jest wzrostem w wysokości 23% wzglę­dem lutego. Wynik ten został oczy­wiś­cie spowodowany huczną pre­mierą flagowego mod­elu, jakim jest HTC One.

Niestety sprawy nie mają się już tak kolorowo, gdy spo­jrzymy jeszcze bardziej wstecz. Mar­cowe osiąg­nię­cie HTC jest i tak 39,6% słab­sze od wyniku za marzec z poprzed­niego roku. Porównu­jąc jed­nak luty 2013 z lutym 2012 możemy odkryć, że pomiędzy tymi miesią­cami różnica wynosiła już 48,6%, a więc sytu­acja i tak ma się ku lepszemu.

Peter Chou (CEO HTC)  jest pozy­ty­wnie nastaw­iony na przyszłość i spodziewa się, że przy­chody w najbliższych miesią­cach wzrosną nawet o 50%. Sza­cuje się, że w drugim kwartale mają one sięgnąć nawet 2,4 mil­iarda zielonych.

Czy fir­mie wkrótce uda się osiągnąć wyniki sprzed roku i wyjść z kryzysu? Miejmy nadzieję że tak, gdyż to w znacznym stop­niu prze­niesie się na lep­sze i bardziej innowa­cyjne smart­fony z Tajwanu po korzyst­niejszej cenie.

Via

Ciekawe? Podziel się!