CSR Rac­ing na długo był grą dostępną wyłącznie dla posi­adaczy iPhone’ów. Od paru dni mogą się w nią zagry­wać także Android­owcy na swoich smart­fonach i table­tach. A robią to z przy­jem­noś­cią, bo ta dar­mowa pro­dukcja jest całkiem przyjemna!

CSR Rac­ing to gra wyś­cigowa, która polega na wygry­wa­niu kole­jnych wyś­cigów i awan­sowa­niu w hier­ar­chii samo­chodowego półświatka. To, co odróż­nia tę grę od innych pozy­cji jest to, że w całości została poświę­cona wyś­cigom typu drag race — są to poje­dynki jeden na jed­nego na dys­tan­sie 1/4 lub (rzadziej) 1/2 mili.

Początkowo można odnieść wraże­nie, że gra mocno traci na tym, że nie ma w niej tras z zakrę­tami. Na szczęś­cie wcale to nie przeszkadza w zabawie, a wręcz prze­ci­wnie — takie rozwiązanie nie mogłoby się sprawdzić za sprawą specy­ficznego rodzaju sterowa­nia. No właśnie, CSR Rac­ing posi­ada prze­myślane i doskonale rozmieszc­zone przy­ciski — mamy tutaj jedynie pedał gazu, dwie łopatki do zmi­any biegów otoc­zone obro­tomierzem oraz przy­cisk akty­wu­jący podtlenek azotu.

Gra ofer­uje wach­larz licencjonowanych samo­chodów, wśród których zna­jdziemy m.in. Audi R8, Forda Mus­tanga czy Pagani Huayrę. Wszys­tkie z można mody­fikować na różne sposoby, aby mogły one wykrę­cać lep­sze czasy. Miłym dodatkiem są kalko­manie, którymi możemy okle­jać nasze pojazdy w celu otrzy­ma­niu małego bonusu pieniężnego po każdym wyś­cigu (nie pyta­j­cie mnie gdzie tu logika).

CSR Rac­ing jest rewela­cyjne pod wzglę­dem grafiki. Na ekranie smart­fona wygląda po prostu doskonale i wcale nie musi się wsty­dzić w porów­na­niu z wieloma samo­chodówkami z dużych kon­sol. Świet­nie prezen­tują się niezwykle szczegółowe mod­ele pojazdów, refleksy świ­etlne oraz otocze­nie, a całość została dopieszc­zona efek­towną kamerą.

No dobrze, zejdźmy na ziemię. Grafika jest świetna, samo­chody są licencjonowane, sterowanie zostało roz­planowane wzorowo, no ale jak się w to gra? CSR Rac­ing stawia przed nami zadanie poko­na­nia pię­ciu zmo­to­ry­zowanych grup i sta­nia się królem wyś­cigów. W tym celu oczy­wiś­cie się ścigamy — nowe zawody przy­chodzą wraz z postę­pami, a aby osiągnąć dobre rezul­taty należy kupować nowe auta i ulep­szenia do nich. Same wyś­cigi są naprawdę dobrze zre­al­i­zowane — na początku należy trafić w odpowied­nie pole obro­tomierza kon­trolu­jąc pedał gazu, a potem trzeba wstrzelić się w te ułamki sekund, kiedy najko­rzyst­niej zmienić bieg. Każdy wyś­cig trwa co najwyżej kilka­naś­cie sekund, więc gra nie jest zaj­mu­jąca, co cieszy. Może nie brzmi to naj­ciekaw­iej, lecz gra jest mocno wciągająca.

Niestety, jako że gra jest dar­mowa, po paru wyś­ci­gach gracz musi stanąć w obliczu niezbyt przy­jem­nego faktu. Doty­czy on wycz­er­pu­jącego się paliwa, którego wystar­cza­jąca ilość jed­nos­tek upoważ­nia do startu w zawodach. Prob­lem jest o wiele bardziej upor­czywy niż w Real Rac­ing 3, gdyż każda kreska paliwa odnawia się co 8 minut, a zdarzają się wyś­cigi, które wyma­gają więcej niż jedną jed­nos­tkę. Oczy­wiś­cie, można to ominąć płacąc prawdziwą gotówką, lecz na to zde­cy­dują się tylko wielcy fani, mil­ion­erzy i wariaci. To samo doty­czy drugiej wewnętrznej waluty, którą otrzy­mu­jemy z każdym kole­jnym poziomem doświad­czenia — prob­lem jest w tym, że to ona jest wyma­gana do kupna więk­szości samo­chodów, a ich ceny są wyjęte z kos­mosu — gra­jąc nor­mal­nie trzeba będzie na nie zbierać baaaardzo długo.

Mikro­transakcje spraw­iły, że gra sprawdza się bardzo dobrze jako chwilowy umi­lacz czasu. W dodatku, nie ma zagroże­nia  że wciąg­nie nas na długie godziny. Chyba, że jesteśmy posi­adaczami grubego portfela ;)

CSR Rac­ing — Down­load Android

CSR Rac­ing — Down­load iOS

Ciekawe? Podziel się!