Dla wszys­t­kich, którzy od czasu do czasu oglą­dają filmy na swoim smart­fonie lub table­cie z Androi­dem, MX Player jest niezbędną aplikacją — oto wyśmien­ity odt­warzacz filmów, pole­cam go każdemu.

Posi­adacze smart­fonów z dużym ekranem z pewnoś­cią doce­ni­ają te urządzenia ze względu na przy­jem­ność, z jaką ogląda się na nich mate­ri­ały wideo. Cza­sami jed­nak wbu­dowany odt­warzacz nie obsługuje wielu for­matów, nie czyta praw­idłowo napisów lub słabo współdzi­ała z mate­ri­ałami o wysok­iej rozdziel­czości. Jest na to rada — wystar­czy zastąpić go aplikacją MX Player, która w dodatku jest darmowa.

MX Player to boda­jże najbardziej zaawan­sowany odt­warzacz plików wideo na Androida. Pozwala na odt­warzanie plików w wielu for­mat­ach, jak mp4, mkv, avi, czy flv, oraz radzi sobie z obsługą napisów (ssa, ass, smi, srt, sub, txt…). Pon­adto, wyświ­et­lanie napisów można dos­tosować za sprawą ustaw­ień — można wymusić ich rozmiar, grubość, styl a nawet sko­ry­gować czas wyświ­et­la­nia, jeśli się spóź­ni­ają bądź spieszą.

Pro­gram radzi sobie z wyświ­et­laniem filmów nad wyraz dobrze. W Google Play można pobrać kodeki przez­nac­zone dla poszczegól­nych pro­ce­sorów, dzięki którym oglą­danie na słab­szych urządzeni­ach także jest kom­for­towe. MX Player pozwala na korzys­tanie z dekodowa­nia sprzę­towego lub pro­gramowego, więc jeśli jedna metoda zaw­iedzie, druga w niemal każdym przy­padku się sprawdzi.

Fajną opcją jest także pinch-to-zoom, która jest powszech­nie wyko­rzysty­wana w przeglą­dark­ach zdjęć, lecz pier­wszy raz się z nią spotkałem w przy­padku odt­warza­cza filmów. Aplikacja obsługuje także inne gesty — aby zmienić jas­ność obrazu, należy prze­sunąć pal­cem w pio­nie lewą część ekranu, a prawa część odpowiada za głośność.

MX Player obsługuje nawet najbardziej egzo­ty­czne formaty

Jeśli pro­gram ma jakąś wadę, to są nią iry­tu­jące reklamy w wer­sji dar­mowej, które zaj­mują górną część ekranu. Cza­sami napisy w for­ma­cie ass w górnej części ekranu zaw­ier­ają dość długie przyp­isy z objaśnieni­ami, których niestety nie da się przeczy­tać pauzu­jąc. Rozwiązaniem jest kupno pełnej wer­sji pro­gramu, nato­mi­ast ta kosz­tuje aż 18 zł.

Na temat MX Player nie ma co się rozpisy­wać — po prostu należy go pobrać i samemu ogląd­nąć parę filmów. Ja jeszcze nie spotkałem się z sytu­acją, by mnie zawiódł.

 

MX Player Free — Download

MX Player Pro — Download

MX Player — Kodeki

 

Ciekawe? Podziel się!