To, że w tym roku pow­stanie kole­jny iPhone, jest więcej niż pewne. Teraz wiadome staje się też to, że zostanie wyposażony w aparat o lep­szych para­me­trach od poprzed­nika, a wyda­jność urządzenia za sprawą nowego chipsetu wzrośnie.

Apple w drugiej połowie tego roku powinno zaprezen­tować kole­jną gen­er­ację swo­jego smart­fona. Mowa oczy­wiś­cie o kole­jnej gen­er­acji iPhone’a, który najpraw­dopodob­niej otrzyma nazwę 5S.

Najnowsze infor­ma­cje podają, że iPhone 5S zostanie wyposażony w aparat o rozdziel­czości 12 Mpix (w iPhonie 5 zna­j­duje się moduł 8 Mpix) o udoskon­alonej optyce. Tak jak poprzed­nio, możemy spodziewać się także diody doświ­et­la­jącej (o ksenonowej raczej nie ma co marzyć) oraz szkła szafirowego zabez­piecza­jącego optykę przed zarysowaniami.

Wygląda na to, że Apple za wszelką cenę stara się nadążyć za Sam­sungiem. Jego najnowszy flagowiec — Galaxy S4 — otrzy­mał aparat 13 Mpix, co zmusiło Jabłkowego Mocarza do wyko­na­nia ruchu umożli­wia­jącego bezpośred­nią rywal­iza­cję. Trzeba jed­nak zauważyć, że pozy­cja Sam­sunga się umac­nia i coraz częś­ciej to właśnie on dyk­tuje warunki. Apple będzie potrze­bował naprawdę dobrego urządzenia, by się utrzy­mać na swo­jej znakomitej, wywal­czonej przed kilkoma laty pozy­cji. Z roku na rok jego smart­fony mają w sobie coraz mniej eme­jzingu i spraw­iają wraże­nie coraz mniej interesujących.

Poza infor­ma­c­jami o apara­cie, wyciekło także zdję­cie przed­staw­ia­jące płytę główną następ­nego iPhone’a. Na pier­wszy rzut oka widać na nim SoC A7 . Praw­dopodob­nie na pokładzie zna­jdzie się także 2 GB RAM-u oraz układ graficzny Power SGX554MP4 znany z iPada 4 gen­er­acji. Pro­ce­sor ma posi­adać tak­towanie 1,2 GHz, które nie prezen­tuje się zbyt okazale na tle Android­owej konkurencji, lecz Apple przyzwycza­iło nas od dawna, że jego smart­fony są naprawdę świet­nie zoptymalizowane.

Via/Via

Ciekawe? Podziel się!